Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 28 februari 2007

Open brief wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Van:Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”
Linnaeusparkweg 98 tel: +31 20 463 6394
1098 EJ Amsterdam fax: +31 20 663 8511
The Netherlands mail:info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Aan:Ministerie van BZK
t.a.v. minister Ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft: Afpersing door dhr. Groenendaal m.b.t. stemcomputers
Amsterdam, 28 februari 2007,

Zeer geachte minister Ter Horst,

Zoals u waarschijnlijk bekend is maakt onze stichting zich zorgen om het verkiezingsproces.
Heden vragen wij uw aandacht voor een zaak die de ernst van de ontstane situatie nogmaals onderstreept en die naar onze mening uw onmiddellijk ingrijpen vergt. Recentelijk ontvingen wij uit handen van de Kiesraad een serie documenten in het kader van een door ons ingediend Wob-verzoek. Uit deze documenten blijkt zonneklaar dat uw ambtsvoorganger Nicolaï ten tijde van de afgelopen verkiezingen werd afgeperst door de grootste leverancier van stemcomputers en verkiezingssoftware. Bijgevoegd treft u een persbericht over deze zaak aan zoals dat per heden ook op de website van onze stichting te vinden is. Op deze website bevinden zich ook alle in het persbericht genoemde ondersteunende documenten.

De situatie doet zich helaas voor dat de onafhankelijke controles op stemcomputers bar weinig voorstellen en dat de fabrikanten grotendeels zichzelf controleren. In dat licht is het in onze ogen aan de Nederlandse kiezers niet uit te leggen dat de minister voor de laatste verkiezingen een persbericht deed uitgaan met als titel “geen twijfel aan betrouwbaarheid van stemmachine” terwijl hij op datzelfde moment door de volstrekt onmisbare leverancier van stemcomputersoftware onder grote druk werd gezet. (De leverancier wilde onder meer dat de staat zijn bedrijf kocht omdat hij anders niet aan de organisatie van de provinciale verkiezingen mee zou werken.)

De afhankelijke en kwetsbare positie waarin de overheid zich m.b.t. de organisatie van verkiezingen heeft gemaneuvreerd is de overheid weliswaar aan te rekenen maar mag ons inziens absoluut geen reden zijn om deze dreigementen nu op hun beloop te laten. De stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet” roept u op om, voor zover dit nog niet is geschied, onverwijld al het strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuurlijk nodige te doen om het vertrouwen in het kiesproces en de integriteit van de overheid te herstellen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”,

Rop Gonggrijp, voorzitter

vrijdag 9 februari 2007

afleidingsmanouvre geslaagd

Minister Nicolaï heeft na de aanslag van wijvertrouwenstemcomputersniet.nl vorig jaar eens met zijn team een plannetje bedacht. Een heel goed maar geen origineel plannetje om de aandacht af te leiden. Zo gaat het altijd in Den Haag. De afleidingsmanouvres rond de SDU stemcomputer, die toch al een flop is, zijn er het gevolg van. De SDU krijgt de schuld, maar wel een schadevergoeding. En de Nedap-stemcomputer blijft zo buiten schot.

Het ministerie van Nicolaï kraait vergenoegt op zijn website:
"De Tweede Kamer stemt in met de beleidslijn van minister Nicolaï, dat de SDU-stemmachines niet gebruikt mogen worden bij de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. Dat bleek tijdens een Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie van BZK op 8 februari." De tweede kamer stemt dus ook in met het gebruik van Nedap computers bij de komende verkiezingen, hoewel over de fundamentele problemen met die dingen dus niet is gesproken...

Het is jammer dat de nederlandse volksvertegenwoordigers er steeds weer zo makkelijk intrappen.