Het gaat hier over stemcomputers.

maandag 31 juli 2006

Kijk nu eens ...Er schijnt in deze amerikaanse stemmachine een speciaal knopje te zitten.
Speciaal en handig voor fraudeurs!

lees verder bij de USA openvotingfoundation.org/

vrijdag 28 juli 2006

Onderzoek naar niet-stemmers

Hoeveel mensen hebben laten weten dat zij bezwaar hebben tegen de stemmachine? De wet kan ons helpen bij de beantwoording van die vraag.

De Grondwet
Artikel 59
Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wordt bij de wet geregeld.

Kiesbesluit
§ 3. Het stemmen door middel van elektronische stemmachines
Artikel J 22
Indien een kiezer, nadat hem een volgnummer is overhandigd, weigert van de machine gebruik te maken, houdt de voorzitter daarvan aantekening.


Als die aantekeningen worden opgeteld dan hebben we een mooi betrouwbaar cijfer!

dinsdag 25 juli 2006

Re: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek

Vriendelijk dank voor de aanvulling.
Ik begrijp dat er toen dus wel onderzoek is gedaan naar de mate van
ontevredenheid met de stemcomputer en, afzonderlijk, de wijze van
tellen.
Was er in 1998 een aanleiding voor om wel naar deze gegevens te kijken
en tijdens de andere gelegenheden niet?

Op 25-7-06 heeft Kolk, H. van der (BBT)<H.vanderKolk@bbt.utwente.nl>
het volgende geschreven:
> In aanvulling op mijn vorige mail wel enkele data uit 1998

--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

Fwd: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek

Geachte heer H. vd Kolk,

Vanwege een vraag die ik heb gesteld over het Nationaal Kiezers Onderzoek aan het Sociaal Cultureel Planbureau ben ik naar u doorverwezen.
Mag ik u deze vraag voorleggen?
Het Nationaal Kiezers Onderzoek wordt sinds 1971 rond iedere verkiezing van de Tweede Kamer gehouden onder een steekproef uit het Nederlandse electoraat.
Ik zoek informatie over het percentage mensen dat aangeeft dat zij geen, of juist wel, vertrouwen te hebben in de stemcomputer.
Kunt u mij vertellen of deze vragen inmiddels aan de orde zijn geweest in het Nationaal Kiezers Onderzoek? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.

met vriendelijke groet,

Van Drukken

---------- Forwarded message ----------
From: info <info@scp.nl>
Date: 25-jul-2006 9:55
Subject: Re: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek
To: vandrukken@gmail.com

Geachte heer van Drukken,

N.a.v. uw mail van 23 juli kan ik u verwijzen naar de heer H.vd Kolk van de Universiteit Twente ( H.vanderKolk@bbt.utwente.nl) die onderzoek op dit gebied doet.
Met vriendelijke groet,

Marian Riebroek-Wentink
Bibliotheek/Publieksvoorlichting
Sociaal en Cultureel Planbureau
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
Tel.: 070-3407770

zondag 23 juli 2006

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heb ik vandaag lastig gevallen met een vraagje over het Nationale Kiezers Onderzoek. Dat feest wordt georganiseerd door een stel universiteiten ter ontleding van de nederlandse politiek. Er rollen dan rapportjes uit over het kiezergedrag en over non-respons. Daarin komt, heel significant, nooit de vraag naar voren of de kiezer soms geen vertrouwen heeft in die klote-stem-machines.

Dat is althans mijn vooroordeel want ik weet eigelijk niet echt zeker of die vraag nooit is onderzocht. Hoewel ik er wel naar heb gezocht, ben ik het nog steeds niet tegengekomen. Ik hoop dat het SCP mij duidelijkheid kan verschaffen.

De minister van Binnenlandse Zaken wil overigens ook niet weten wat de kiezer van de machine denkt. Minister Peper heeft in 1999 het rapport "opkomst bij verkiezingen" laten opstellen waarin die vraag niet wordt gesteld, of kunnen we zeggen: wordt vermeden?

Dit is mijn briefje aan het SCPGeachte,

Het Nationaal Kiezers Onderzoek wordt sinds 1971 rond iedere verkiezing van de Tweede Kamer gehouden onder een steekproef uit het Nederlandse electoraat.
Ik zoek informatie over het percentage mensen dat aangeeft dat zij geen, of juist wel, vertrouwen te hebben in de stemcomputer.
Kunt u mij vertellen of deze vragen inmiddels aan de orde zijn geweest in het Nationaal Kiezers Onderzoek? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.


met vriendelijke groet,

Van Drukken

http://vandrukken.blogspot.com/

Zorgen over stemmachines M-Limburg

Gepubliceerd op 08 juli 2006, 11:26
Heythuysen/Maasbracht
-

Burgemeesters in de Midden-Limburgse herindelingsgemeenten vrezen technische problemen bij de stemmachines als er op 22 november twee verkiezingen op stapel staan.

Die machines zouden niet berekend zijn op een groot aantal deelnemende partijen als er zowel voor raads- als kamerverkiezingen gekozen gaat worden. Op verzoek van een aantal gemeenten onderzoekt de provincie nu welke problemen er te verwachten zijn en wat er tegen ondernomen zou moeten worden. Daar wordt heel voorzichting aan een tweede stemmachine per kieslokaal gedacht op plekken waar de capaciteit van apparaat onvoldoende zou zijn. De herindelingsgemeenten die zo goed als zeker met twee verkiezingen te maken krijgen zijn Roermond (Roermond, Swalmen) Maasgouw (Maasbracht, Heel, Thorn), Leudal (Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer, Haelen) en Ambt Montfort/Roerdalen.

vrijdag 21 juli 2006

Er kan geen twijfel bestaan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken - daar zit ook de Kiesraad - heeft antwoorden op kamervragen over hertellingen bij stemcomputers op het web gezet.
Het zijn verbijsterende woorden:
"Anders dan bij stembiljetten kan er juist bij stemmachines geen twijfel bestaan over de vraag of de stemmen juist zijn geteld. Alle stemmachines die in Nederland bij de verkiezingen worden gebruikt zijn goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorafgaande aan deze keuring wordt de stemmachine uitgebreid getest door TNO te Delft, een onafhankelijk keuringsinstituut. De keuring vindt plaats aan de hand van voorwaarden die zijn neergelegd in de Regeling goedkeuring en voorwaarden stemmachines 1997. Belangrijk onderdeel van de keuring door TNO is de test of de stem die de kiezer uitbrengt ook daadwerkelijk in het stemgeheugen van de stemmachine wordt opgeslagen. Dit betreft immers de essentie van de stemmachine en hier ligt dan ook de nadruk op."

Er kan geen twijfel bestaan, zo dicteert het ministerie, want de machines zijn door het ministerie goedgekeurt.
Helaas zijn de machines voorlopig niet goedgekeurt door de kiezers, de apparaten worden tandenknarsend gedoogd.

Het is overigens opvallend dat de overheid, die zich een beetje zorgen maakt over de teruglopende deelname aan verkiezingen, in onderzoeken naar de redenen om niet aan verkiezingen mee te doen nooit de mate van acceptatie van de stemmachines meeneemt. Daar kan, of mag, kennelijk ook geen twijfel over bestaan.

Groen Links

Er zijn vragen gesteld door Groen Links in de gemeenteraad van Den Haag.

Eerder zijn er vragen gesteld door Leefbaar Den Haag. Daar kwam een tamelijk bezopen antwoord op.

woensdag 12 juli 2006

T-shirt gesignaleerd

Vraagje

Geacht Instituut,

Op uw fraaie website www.publiek-politiek.nl zag ik bij uw informatie over het kiezen per stemcomputer de volgende mededeling waar ik een vraag over heb:

"Op het stembureau ziet een drie leden tellende commissie erop toe dat alles volgens de regels verloopt. Als iemand in zo’n commissie wil zitten, kan hij dat opgeven bij de gemeente. De commissie deelt de stembiljetten uit en telt, na de sluiting, de stemmen. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn, om te zien of het tellen eerlijk gebeurt. Als een stemmachine wordt gebruikt, gaat het tellen automatisch."
link: www.publiek-politiek.nl uitleg over stemmen


Dat automatische tellen, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat geheim? Hoe weten wij of dat wel goed gaat?
Hoe kan de commissie erop toe zien dat het automatische tellen volgens de regels verloopt?

Gaarne verneem ik uw antwoord.

Hoogachtend

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

Computergebruikers tegen de stemcomputer

Gisteravond was er een prima behandeling van het onderwerp "stemcomputer" bij Radio Online, een programma van en voor computergebruikers. Uitstekende journalistiek!
Je kan online luisteren om te horen of mijn oordeel terecht is.

Verder is is een web-forum verschenen over computerstemmen.
Kijk op www.hetheleverhaal.nl

vrijdag 7 juli 2006

wij vertrouwen stemcomputers niet

Het is dus zo ver. De stemmachine is ingevoerd in Amsterdam en men heeft het daar nu aan den lijve ondervonden, men is ruw wakker geschud. En nu is er stront aan de eh, knoppen.

Kijkt u vooral op
Controleerbare uitslagen nu! - www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl