Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 6 december 2006

bezwaren bij verkiezingen

Van: Postbus Informatiepunt
Aan: vandrukken@gmail.com
Datum: 6 dec 2006 10:19
Onderwerp: bezwaren bij verkiezingen

Geachte heer/mevrouw Van Drukken,


De processen-verbaal van de stembureaus zijn op grond van de Kieswet aan de Tweede Kamer gezonden. Het opnemen van bezwaren in het proces-verbaal van het stembureau heeft tot doel het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden (in dit geval: de Tweede Kamer) te informeren over het verloop van de verkiezing. Het is immers de Tweede Kamer die (mede op basis van de processen-verbaal) kan besluiten dat er in een of meer stemdistricten een herstemming plaats moet vinden (de Kiesraad kan zo'n besluit niet nemen). De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer heeft alle processen-verbaal van de stembureaus ontvangen en in aanmerking genomen bij het oordeel dat de verkiezing regelmatig is verlopen.

Kiezers die bezwaren hebben ingediend worden overigens niet afzonderlijk bericht (de bezwaren in de zin van de Kieswet zijn geen bezwaren in de zin van de Algemene wet bestuursrecht).

De bezwaren uit de proces-verbalen die betrekking hebben op stemmachines zijn in afschrift doorgestuurd naar de Kiesraad, de proces-verbalen met overige bezwaren niet. De Kiesraad heeft daarom geen volledig overzicht van de ingediende bezwaren. Bij de openbare zitting van 27 december jl. tijdens welke het centraal stembureau de verkiezingsuitslag heeft vastgesteld, is mede verslag gedaan over de bezwaren die bij het centraal stembureau bekend waren. Het proces-verbaal van deze zitting van het centraal stembureau staat op de site van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).


met vriendelijke groet,


namens de Kiesraad,

mr S.M. Roodink,
Hoofd Informatiepunt Verkiezingen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Van Drukken [mailto:vandrukken@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 28 november 2006 10:26
Aan: Postbus Kiesraad
Onderwerp: bezwaren bij verkiezingen

Geachte,

Bij vele stemburo's zijn bij de afgelopen verkiezingen door kiezers bezwaren ingediend tegen de gang van zaken. Met name tegen het gebruik van stemcomputers is bezwaar gemaakt.
De kieswet schrijft voor dat die bezwaren op het het proces-verbaal worden vermeld, die u nu allemaal in uw bezit heeft.
Gaarne verneem ik van u hoeveel bezwaren zijn ingediend en wat de strekking van de bezwaren is.

Ook is van belang wat de Kiesraad verder gaat doen met de bezwaren die kiezers hebben gemaakt.
Krijgen degenen die de moeite hebben genomen om bezwaar te maken hierover nog een bericht?

gaarne verneem ik uw antwoord,


Hoogachtend,

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.
**********************************************************************************

zondag 26 november 2006

Openbaar of niet openbaar?


Van de gebeurtenissen op elk stemburo moet verslag worden gedaan in een proces-verbaal. Is dat proces-verbaal geheim of openbaar? Het antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. Er wordt gezegd dat het proces-verbaal niet openbaar is maar dat men wel aanwezig mag zijn bij het opmaken van het proces-verbaal en dat een ieder het dan mag inzien.

Ook van de zitting van het hoofdstemburo moet proces-verbaal worden opgemaakt. Ook dat zou alleen openbaar zijn voor degenen die aanwezig zijn bij de zitting. Verder niet.
Maar.
Het proces-verbaal van de zitting van het hoofdstemburo in het kiesdistricht Den Haag staat nu online. U kan het lezen, net als de rest van de wereld. Is dit nu een overtreding van de kieswet?

zaterdag 25 november 2006

verkiezingen moeten over

DEN HAAG - Een actiegroep is deze week een schorsingsprocedure gestart om de verkiezingen van deze week in 311 gemeenten ongedaan te maken. De groep maakt bezwaar tegen de mogelijkheid in deze gemeenten om in een willekeurig stemlokaal te stemmen. Ook de PvdA vindt dat in sommige gevallen de verkiezingen moeten worden overgedaan.

Dinsdag, de dag voor de verkiezingen, tekende A. M. L. van Rooij, directeur van het Ecologisch Kennis Centrum, namens vijf gemachtigden uit het hele land bezwaar aan tegen het experiment met het zogeheten SWS-systeem, ofwel Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal. Door dit systeem konden inwoners van de in totaal 311 deelnemende gemeenten hun stem woensdag in een stemlokaal naar eigen keuze uitbrengen. De overige gemeenten deden niet mee met het experiment.

Volgens Van Rooij is het nieuwe systeem echter niet waterdicht. Fraude zou op de loer liggen en bovendien konden mensen die hun stempas in de laatste dagen kwijtraakten hun stem niet meer uitbrengen. In het oude systeem volstond in zulke gevallen het tonen van een identiteitsbewijs. Die mogelijkheid bestaat in het SWS-systeem niet meer.

lees verder bij het Reformatorisch Dagblad, maar niet op zondag.

vrijdag 24 november 2006

zitting hoofdstemburo den haag

Vanochtend om 10.00 uur is in Den Haag de zitting gehouden van het hoofdstemburo van het kiesdistrict Den Haag.
Daar is een geheim agent op af gestuurd en de bevindingen zijn als volgt:
Naast 2 belangstellenden op de publieke tribune, was er 1 persoon in de banken van de politieke partijen. De voorzitter, burgemeester Deetman, ontbrak. Er is het volgende proces-verbaal opgemaakt:


Model O 3
Door de in de zittingsruimte aanwezige kiezers zijn
O geen bezwaren ingebracht.
S de volgende bezwaren ingebracht:

(handschrift) een anonieme kiezer maakt bezwaar tegen het feit dat de stemmachines niet opnieuw gekeurd zijn, nadat ze van nieuwe chips zijn voorzien.
verder werd de vraag gesteld of de P.V. van de stembureaus openbaar zijn alsmede van het hoofdstembureau.

Deze bezwaren geven het hoofdstembureau aanleiding het volgende op te merken:
(handschrift) dit bezwaar dient geadresseerd te zijn aan de minister van BZK. De P.V. van de stembureaus zijn niet openbaar; het P.V. van het hoofdstembureau wel. Op verzoek is aan betrokkene een kopie verstrekt.

Bij dit proces-verbaal zijn de processen-verbaal van de stembureaus gevoegd waarop aantekening is gemaakt van door kiezers ingediende bezwaren.

Plaats: Den Haag

Datum: vrijdag 24 november 2006

voorzitter: W.J. Deetman

leden:
mw A. van Kampen (get.)
P.J.L. den Dulk
mw. H.M. Gelderblom - Lankhout
T. Tuizenga (get.)
R.J. van der Velde


Met het bezwaar doet het hoofdstemburo helemaal niets, net als met alle andere ingebrachte bezwaren. Alle bezwaren worden doorgestuurd naar de Kiesraad die ze zou laten behandelen door de Tweede Kamer.

Na afloop van de vergadering werd geklaagd dat in het proces-verbaal staat dat de processen-verbaal van de stemburo's zijn bijgevoegd maar dat die ontbreken bij de verstrekte kopie. Als tegemoetkoming werd daarop een lijst met ingebrachte bezwaren geleverd.

nieuwe stemming

De uitslag van de verkiezingen is :
voorspelbaar
opvallend
vreemd
verdacht
HERTELLEN!
  
pollcode.com free polls

donderdag 23 november 2006

OVSE

Ik ben heel benieuwd naar de bevindingen van de OVSE mission in Nederland. In Den Haag zijn op de verkiezingsdag een aantal OVSE-waarnemers gespot op het stadhuis.

dinsdag 14 november 2006

Antwoorden voor David Rietveld

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

van het raadslid Rietveld

sv 2006.197
RIS 140954
Regnr. BBZ/2006.159 Den Haag, 14 november 2006

Inzake: betrouwbaarheid van stemcomputers

De gemeenteraad

Het raadslid de heer D. Rietveld heeft op 10 oktober 2006 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.


 1. Heeft het college kennisgenomen van genoemd televisieprogramma?

  Ja, het college heeft hiervan kennisgenomen.


 2. Wat is het oordeel van het college over de betrouwbaarheid van stemcomputers na het zien van bovengenoemde uitzending? Hoe beoordeelt het college het gegeven dat ondanks uitgebreide eisen en grondige keuring een stemcomputer relatief eenvoudig te compromitteren is?

  Het college beoordeelt de betrouwbaarheid van stemcomputers en -machines op zichzelf nog steeds positief. Niettemin werd in genoemde televisie-uitzending zichtbaar gemaakt dat het mogelijk is de hierin aanwezige software te wijzigen.

 3. In antwoord op eerder gestelde vragen gaf het college aan dat het stemmen per computer voordeliger is dan het stemmen per papieren biljet. Kan het college deze bewering met cijfers onderbouwen? Hoeveel extra middelen moeten worden gereserveerd als wordt besloten met papieren biljetten te werken?

  In het raadsvoorstel 19 uit 1993 is aangegeven dat destijds uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van stemmachines goede mogelijkheden bood voor verbeteringen op de aspecten prestatie, organisatie, kosten, risico's en investeringsinspanning. Het college heeft op dit moment geen reden om aan te nemen dat de toenmalig gemaakte becijferingen nú tot een andere uitkomst zou leiden; de trendmatig loonkostenstijging blijkt immers vaak hoger dan de trendmatige stijging van prijzen.
  Er is geen recente becijfering voorhanden waaruit blijkt hoeveel extra middelen gereserveerd moeten worden als besloten wordt met papieren biljetten te werken.


 4. Welke bezwaren zijn er, behalve die mogelijk voortvloeien uit de beantwoording van de voorgaande vraag, tot herinvoering van het papieren stembiljet in Den Haag?

  Herinvoering van het papieren stembiljet in Den Haag zou aanzienlijke incidentele uitgaven met zich meebrengen. Zo moeten er bijv. nieuwe stemhokjes gemaakt worden (4 hokjes in alle ± 250 stembureaus is 1000 hokjes); er moeten nieuwe stembussen aangeschaft worden; een groot aantal stempels, potloden en drukwerk moet opnieuw gemaakt worden omdat het stemproces op papier volstrekt anders is dan het stemproces per stemcomputer. Daarnaast zal opnieuw ruimte gehuurd moeten gaan worden om de stemhokjes en stembussen op te slaan.


 5. Tot op welk moment voor een verkiezingsdag kan een besluit worden genomen om de manier van stemmen te wijzigen?

  Zoals uit de hiervoor gegeven antwoorden blijkt, stuit herinvoering van het papieren stembiljet als wijze van stemmen op een groot aantal uitvoerende problemen. De voorbereiding van het stemproces, met het oog op de komende verkiezingen op 22 november a.s., is thans zodanig gevorderd, dat een besluit tot wijziging van de manier van stemmen in feite onmogelijk is.


 6. Is het wettelijk verplicht om binnen een gemeente op één manier te stemmen? Zo nee, is het mogelijk om naast het stemmen per stemcomputer de mogelijkheid te bieden met papier en potlood te stemmen?

  Als met de vraag bedoeld wordt of het mogelijk is dat kiezers voor één verkiezing op verschillende wijze hun stem kunnen uitbrengen, nl. per stemcomputer en met papier, dan moet de vraag ontkennend worden beantwoord. Twee verschillende vormen van het uitbrengen van stemmen kunnen wel gehanteerd worden als het twee verschillende verkiezingen of bijv. een verkiezing tezamen met een referendum betreft.


 7. In antwoord op eerdere vragen stelde het college dat de stemcomputers en de daarop geïnstalleerde software daags voor elke verkiezing wordt gecontroleerd d.m.v. een teststemming op een testcomputer. Kan het college bevestigen dat bij alle teststemmingen die zijn uitgevoerd de resultaten foutloos waren? Zo nee, wat zijn hiervan de oorzaken?

  Ja, het college kan bevestigen dat bij alle teststemmingen die tot nu toe zijn uitgevoerd de resultaten foutloos waren.


 8. "Wij vertrouwen stemcomputers niet" heeft software geschreven die dergelijke teststemming als zodanig kan herkennen en in zo’n geval wel het juiste antwoord geeft. Is het college met ons van mening dat het bestaan van deze mogelijkheid de waarde van dergelijke teststemmingen ernstig verminderd, en in feite teniet doet? Zo nee, waarom niet?

  Op zichzelf deelt het college bovenstaande mening. Het college hecht er echter uitdrukkelijk aan te melden dat de stemcomputers, vanaf het moment van programmeren door medewerkers van de Dienst Burgerzaken tot en met het moment van feitelijke bezorging op de stembureaus – ’s morgens vroeg op de dag van de stemming –, steeds onder toezicht staan. Deze maatregel, ter waarborging van het stemproces, is al in het verleden genomen, dus vóór de recent ontstane commotie. Zie ook het antwoord op vraag 10.


 9. Hoeveel stemcomputers zet de gemeente bij de verkiezingen in? Welk percentage daarvan wordt daadwerkelijk vooraf getest?

  Voor de komende verkiezingen op 22 november a.s. zet de gemeente Den Haag 255 stemcomputers in; zij worden alle vooraf getest door medewerkers van de Dienst Burgerzaken.


 10. Hoe worden stemcomputers in Den Haag opgeslagen en bewaakt? Is dit conform de daarvoor geldende regels en voorschriften? Acht het college de integriteit van stemcomputers daarmee voldoende gewaarborgd?

  Vanuit het oogpunt van beveiliging geeft het college, mede gezien in het licht van de recente ontwikkelingen, geen informatie over de wijze en de locatie waar de stemcomputers zijn opgeslagen.
  Voor de opslag van stemcomputers gelden op dit moment (nog) geen wettelijke regels; de wijze van opslag voldoet echter ruimschoots aan de recent door de minister voor BVK opgestelde criteria. De integriteit van de stemcomputers is naar de mening van het college hiermee volledig gewaarborgd. Zie ook het antwoord op vraag 8. 11. Is het college bekend met de demonstratie van "Wij vertrouwen stemcomputers niet" waarbij men bij een ongemodificeerde Nedap-stemcomputer op een afstand van soms tientallen meters in staat is om met eenvoudige apparatuur op te vangen of er op het CDA gestemd werd? Is het college met ons van mening dat hiermee ernstig inbreuk wordt gemaakt op het stemgeheim? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze is het college voornemens deze inbreuk teniet te doen?

  Het college is bekend met de demonstratie van “wijvertrouwenstemcomputersniet.nl”. Uit de betreffende demonstratie is echter niet onomstotelijk gebleken dat met een bepaalde met nauwkeurigheid op afstand kan worden vastgesteld op welke kandidaat een stem is uitgebracht. De minister voor BVK heeft, aldus zijn brief van 30 oktober 2006 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de mogelijkheden van “afluisteren” van de Nedap-stemmachines onderzocht.
  Van de Nedap machines heeft de AIVD tot dusverre drie typen onderzocht; het vierde type wordt nog onderzocht. De Nedap-machines geven minder straling af dan de Sdu-machines en bij het technisch ontwerp van de Nedap-machines is reeds voorzien in maatregelen die het risico van straling beperken, als dus de minister. Verder schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat een oplossing binnen handbereik is voor het signaal dat door diakritische tekens wordt afgegeven. Daarmee wordt volgens de minister beoogd ervoor te zorgen dat het onderscheid tussen verschillende lijsten en kandidaten aan de hand van signalen niet meer op eenvoudige wijze kan worden gemaakt. Die maatregel wordt op dit moment getest op vast te stellen of deze adequaat is en juist geïmplementeerd is, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer.


 12. Kan het college nadere informatie verstrekken over de maatregelen die het ministerie van BZK en/of de fabrikant van stemcomputers gaan nemen om de diverse problemen rond stemcomputers het hoofd te bieden? Kan het college toezeggen dat alle problemen voor de verkiezingen zullen zijn opgelost?

  De in de stemmachines aanwezige chips zijn alle vervangen door zgn. niet-overschrijfbare chips. De stemmachines zijn daarna verzegeld; de voorzitters van de stembureaus dienen bij de aanvang van de stemming te controleren of het betreffende zegel nog in tact is; deze bevindingen dienen ook in het proces-verbaal van het stembureau te worden opgenomen. Daarnaast heeft het ministerie van BZK visitaties aangekondigd naar de wijze van opslag van stemmachines bij de gemeenten. Ook in de gemeente Den Haag zal zo’n visitatie plaatsvinden.


 13. Waarom spreekt het college consequent over stemmachines? Wat is volgens het college het verschil tussen een machine en een computer? Voldoet het apparaat dat gebruikt wordt tijdens verkiezingen om de stemmen op te slaan en te verwerken niet beter aan de definitie van computer dan aan die van machine?


  Al sinds de aanschaf in 1993 wordt er in de gemeente Den Haag gesproken over stemmachines. Sindsdien zijn er andere producten op de markt gekomen, waarbij Pc’s worden gebruikt en die op een andere manier werken en ook een andere vorm van onderhoud behoeven dan de door de gemeente Den Haag aangeschafte stemmachines; vandaar dat het college er de voorkeur aan geeft te spreken over stemmachines.


Het college van burgemeester en wethouders,


de secretaris, de burgemeester,

D.M.F.Jongen W.J. Deetman

protesteer!

Tijdens de verkiezingen op woensdag 22 november kunnen wij van dichtbij zien hoe democratisch Nederland werkt.

Als we straks gaan stemmen worden onze stemmen bewaard, geteld en omgerekend in een uitslag voor de Tweede Kamer. Dit werk is geautomatiseerd door stemcomputers en daardoor is de werkwijze streng geheim. Niet waarneembare electromagnetische signalen worden geteld door een geheim computerprogramma van de firma Nedap dat ons de uitslag zal voorschotelen. Het is een staaltje privatisering dat rechtstreeks kan leiden naar een fascistische dictatuur. Want de controle van de telling is voorbehouden aan een select groepje technici in dienst van een privaat bedrijf.

Onderzoek door onafhankelijke experts heeft uitgewezen dat sjoemelen met de programmatuur, en dus de uitslag, mogelijk is. De actiegroep wijvertrouwenstemcomputersniet.nl dreigde daarom met een kort geding. De minister schakelde in allerijl de AIVD in. De stemcomputers van de SDU werden afgekeurd omdat zij teveel straling zouden afgeven, waardoor het stemgeheim niet kon worden bewaard. Maar de stemcomputers die nog wel gebruikt mogen worden geven ook straling af, het is alleen wat minder. Toch werd het kort geding afgeblazen door de geïntimideerde actiegroep.

Ondertussen blijft de kiesgerechtigde door het geheimzinnige karakter van de stemcomputer het zicht kwijt op de telling van de stemmen. Er is alle reden voor waakzaamheid en protest.

Protest

Teken protest aan bij je stemlokaal en laat weten dat je bezwaar hebt tegen het gebruik van stemcomputers waarvan de werking geheim wordt gehouden. Van je bezwaar moet een aantekening worden gemaakt! Het proces-verbaal dat na afloop van de stemming wordt opgemaakt moet ter inzage worden gegeven. Volg de verrichtingen van het stemburo kritisch en zet je verhaal op het web!

Onze democratie hoort openbaar te werken!

Als je protest hebt aangetekend kan je naar een andere gemeente gaan waar wel met potlood en papier wordt gestemd!
Kijk op deze kaart om te zien waar dat kan.

Voorwaarde om in een andere gemeente te stemmen is dat je een kiezerspas hebt waarmee in een andere gemeente gestemd kan worden. Een dergelijke kiezerspas kan je t/m 17 november a.s. aanvragen bij het stadhuis of stadsdeelkantoor. Een kiezerspas is iets anders dan een stempas! Vraag dus deze week de kiezerspas aan anders ben je te laat.

Meer informatie over de problemen met stemcomputers is terug te vinden op de website www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

woensdag 8 november 2006

Het spijt mij

Geachte heer Zaanen,

Dank voor uw reactie. 
Ik begrijp dat u onvoldoende informatie heeft over de werking van de stemcomputer om mij in te lichten over de werking van het apparaat, hoewel u uit hoofde van uw functie die informatie zou moeten bezitten. 
Voorts heeft u kennelijk geen behoefte om mij in te lichten over het contract dat is gesloten met de fabrikant.
Ik ben door het gebrek aan antwoorden uwerzijds inmiddels tot de konklusie gekomen dat uw minister Nicolaï een bedrieger is.

Dat spijt mij.


Hoogachtend,

Van Drukken
Op 08-11-06 heeft Zaanen, Edward < Edward.Zaanen@minbzk.nl> het volgende geschreven:
- Tekst uit oorspronkelijke bericht niet weergeven -

Geachte mevrouw van Drukken,

 

Ook voor uw e-mailbericht van 18-10-2006 wil ik u vriendelijk bedanken. Hierin stelde u onder meer een vraag over het opslaan van stemmen in stemmachines, als reactie op het antwoord op uw eerdere vragen, over de mogelijkheid van het toepassen van een zogeheten 'paper trail' en over de herinvoering van het stemmen met papier en potlood.

 

Het spijt mij dat mijn beeldspraak en uitleg elkaar voor de voeten lopen. De bedoeling was u duidelijk te maken dat er geen sprake is van een telraam, waar stemmen onder een noemer worden opgehoogd. De stemmen worden willekeurig weggeschreven. Maar de computer slaat ze wel allemaal op. Dat vroegen wij na bij de fabrikant omdat deze beter in staat is dit soort technische vragen te beantwoorden.

 

Wat betreft de invoering van een paper trail: dit vereist een modificatie aan de stemmachines. Het is voor de Tweede Kamerverkiezingen niet meer mogelijk alle ruim 9000 machines te modificeren. Bovendien moeten een aantal procedures rondom het paper trail worden doordacht en goedgekeurd, bij voorbeeld voor in het geval van technisch falen. Er wordt voor het einde van het jaar een commissie in het leven geroepen die de hele stemprocedure gaat doorlichten, en advies te geven over de toekomst. Daarbij is het rode potlood op voorhand nadrukkelijk niet uitgesloten.

 

Stemmen met potlood en papier is technisch wel mogelijk, maar het is voor gemeenten praktisch en organisatorisch niet haalbaar op een zo korte termijn over te gaan op potlood stemmen. Dat blijkt wel nu slechts vijfendertig gemeenten moeten overgaan op het rode potlood.

 

Ik vertrouw erop dat ik uw vragen over dit onderwerp hiermee voldoende heb beantwoord.

 

Met vriendelijke groet,
 
E. Zaanen
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties--oorspronkelijk bericht--

--
    Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

dinsdag 31 oktober 2006

Nicolaï is een bedrieger

Een papieren stem wordt door de kiezer gedeponeerd in een stembus. Waar wordt een digitale stem gedeponeerd? In het stemgeheugen zegt de minister. Maar is dat wel waar?

In antwoord op kamervragen van de SP schrijft de minister:
Belangrijk onderdeel van de keuring door TNO is de test of de stem die de kiezer uitbrengt ook daadwerkelijk in het stemgeheugen van de stemmachine wordt opgeslagen. Dit betreft immers de essentie van de stemmachine en hier ligt dan ook de nadruk op.


De minister heeft gelijk want het is inderdaad essentieel waar de stemmen blijven. Het is goed om er eens bij stil te staan. Stemgeheugen dus. Computergeheugen zal de minister bedoelen, een geheugen chip met daarop een filesysteem. Als die stemmen daarin zijn opgeslagen waarom zouden zij er dan niet uit gehaald kunnen worden om opnieuw geteld te worden? Als er brieven zijn opgeslagen in een computer kunnen die toch ook opnieuw worden uitgeprint?
Toch is een hertelling niet mogelijk en de minister vind een hertelling zelfs niet nodig:

4. Vraag
Bent u bereid ervoor te zorgen dat hertellingen bij stemcomputers fysiek kunnen worden gedaan? Zo neen, waarom niet?

4. Antwoord
Nee. Naar mijn mening zijn de stemmachines die in Nederland gebruikt worden betrouwbaar. De stemmachines voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997.

De ervaringen met stemmachines tot nu toe wijzen uit dat er geen reden is te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de huidige stemmachines. Bij het referendum over het Europese Grondwettelijk Verdrag van 1 juni 2005 moest circa 0,25 % van de stemmachines om uiteenlopende redenen worden vervangen, maar dit heeft niet geleid tot het verlies van stemmen. Sinds de introductie van de stemmachines is het nog niet voorgekomen dat er een stem verloren is gegaan. Fysieke hertelling van de stemmen is daarom niet nodig.


Is dit niet vreemd? De minister beweert glashard dat er geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de stemcomputer.

Hoe zit dat? Waarom zou niet kunnen worden voldaan aan een eenvoudig verzoek om hertelling?

Vermoedelijk worden de afzonderlijke stemmen niet opgeslagen, maar alleen de sommen van de stemmen. Er wordt alleen geteld op welke kandidaten is gestemd. De stem wordt geregistreerd maar de stem zelf gaat verloren. Er is niets om te hertellen. Er is alleen een uitslag.

Dit roept grote twijfel op. Is deze minister integer? Nee, hij doet voorkomen alsof de stemmen worden opgeslagen. Hij is dus een bedrieger.

maandag 30 oktober 2006

Monument

In Amsterdam moet men weer terug naar het vertrouwde systeem van potlood en papier. Na onderzoek door de AIVD bleek dat de stemcomputer die men huurde van de SDU, in het electronische domein een hysterisch krijsend apparaat te zijn dat de stemmen in het rond schreeuwde. De vergunning voor het ding is door de minister ingetrokken, men moet weer het potlood gaan gebruiken.
Om dat te markeren zou men kunnen overwegen om een monumentje aan te schaffen. Mijn suggestie is deze van de
beeldhouwer Marie Serraris


potlood: arduin 58 cm, Ø 12 cm € 2150,–

vrijdag 20 oktober 2006

nieuwe leden kiesraad

In de kiesraad zijn een tijdje terug twee nieuwe leden benoemd:

Een mevrouw mr. G.M.M. (Trudy) Blokdijk-Hauwert , de schrijfster van het werkje :
"Centrale taken en verantwoordelijkheden op het terrein van informatievoorziening en automatisering binnen OenW : rapportage en aanbevelingen". Zij zit ook in het bedrijf ACML (??)

En de heer W.M.B. Stoker. Die heer Stoker komen we al tegen bij een benoeming op 1 november 2005 (pdf) die ik hier weergeef:

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 24 van het Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand;
Besluit:

Als leden van de begeleidingscommissie van de evaluatie van het experiment met het stemmen in een stemlokaal naar keuze tijdens het referendum over de Europese Grondwet van 1 juni 2005 en van de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 worden benoemd:
- J.M.M. Polman, burgemeester van Bergen op Zoom
- E.A. Schipper, hoofd Burgerzaken van de gemeente Zoetermeer
- W.M.B. Stoker, projectleider Verkiezingen van de gemeente Utrecht.

Deze mensen hebben als dank een volledig onbenullige evaluatie (pdf) geschreven over het experiment met de stempas.

donderdag 19 oktober 2006

nieuwe experimenten

Bij de komende verkiezingen zullen weer experimenten worden uitgevoerd met Internetstemmen.
Het internetstemmen is gisteren op de informatieavond van wijvertrouwenstemcomputersniet.nl niet aan de orde gekomen.

Vandaag is in het nieuws dat de Kiesraad denkt dat er veel meer invloed kan zijn voor internetstemmen.
Dat zei een woordvoerder van de Kiesraad donderdag tegen de Wereldomroep. De geregistreerde stemmers zijn goed voor een halve Kamerzetel. Wanneer alle Nederlanders in het buitenland gingen stemmen, dan zouden ze goed zijn voor negen zetels. (ANP)
Na de val van het kabinet, en het aftreden van Pechtold moest de nieuwe minister snel worden ingewerkt. Voor hem is een introductiedossier (pdf) gemaakt.
In dat introductiedossier staan wat dingen over de komende experimenten:

Kiezen op Afstand
Het project KOA is bedoeld om het stemmen bij algemene verkiezingen te vergemakkelijken door het stemproces minder plaatsgebonden te maken. Voor de komende twee jaar zijn twee experimenten in voorbereiding:
Tot 2004 was het project Kiezen op afstand (KOA) ondergebracht bij BPR.
In april 2005 is dit overgenomen door CZW en is begonnen met twee nieuwe experimenten. Te weten:
1 'stemmen in een willekeurig stemlokaal' (SWS) bij de gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006' en
2 'internetstemmen' bij de Tweede-Kamerverkiezingen van woensdag 16 mei 2007 voor Nederlandse kiezers in het buitenland.

De vervroeging van de verkiezingen van mei 2007 naar november 2006 heeft voor het project KOA en het experiment internetstemmen, grote gevolgen. Inmiddels heeft minister Remkes ingestemd met het vervroegen van het experiment internetstemmen naar november 2006. De voorbereidingen van het experiment worden nu versneld.

De planning en de begroting van het project worden daarop aangepast. N.a.v. de instemming van minister Pechtold met keuze voor de stemdienst die door het Hoogheemraadschap van Rijnland is ontwikkeld, wordt met het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschapshuis hiertoe een samenwerkingsconvenant gesloten.

Voor wat betreft het experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS), heeft Minister Remkes tevens ingestemd met het voorstel om het experiment SWS dat bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart jl. in 239 gemeenten is gehouden, te herhalen bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2006. Dit met het oog op continuïteit en in de verwachting dat deze werkwijze in 2007 landelijk wordt ingevoerd. De resultaten van dit experiment zullen, conform de Experimentenwet, worden geëvalueerd.

dinsdag 17 oktober 2006

stemmachine is in feite een teller

--------- Forwarded message ----------
From: Zaanen, Edward <Edward.Zaanen@minbzk.nl>
Date: 17-okt-2006 15:55
Subject: Uw bericht van 29-9-2006
To: vandrukken@gmail.com

Geachte mevrouw Van Drukken,

 

Vriendelijk dank voor uw bericht van 29-9-2006. Hierin stelde u een vraag over de wijze waarop stemmen worden opgeslagen door stemmachines, naar aanleiding van een tekst op de website van het ministerie. Op uw vraag kan ik u het volgende antwoorden.

 

Navraag bij de producent leert dat het níét het geval is dat de stemcomputer nummers ophoogt. Elke stem wordt willekeurig weggeschreven in het geheugen van de stemcomputer. Daarom kunnen ook alle stemmen worden uitgedraaid, en opgeteld. De papieren uitdraai is de uitslag van de verkiezingen.

 

De stemmachine is in feite een teller: hij telt hoeveel stemmen er op welke partij worden uitgebracht. Omdat het een machine is, zijn menselijke fouten uitgesloten. De apparatuur en de software zijn door TNO gecontroleerd. Eén van de mogelijkheden om meer controle door de kiezer op het stemmen mogelijk te maken, is het introduceren van een zogenaamde paper trail (een bonnetje dat uit de machine komt waarop is vastgelegd wat de kiezer heeft gestemd). Aan dit systeem kleven echter ook bezwaren zoals vastlopende printers, oprakende inkt en foutief afscheurende strookjes. Het ministerie zal de voor- en nadelen van het gebruik van een paper trail de komende periode zeker gaan bestuderen. Invoering van dit systeem is hoe dan ook niet mogelijk voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

 

De stemmachines die in Nederland worden ingezet worden overigens eerst gekeurd door TNO. TNO doet dit aan de hand van de Regeling goedkeuring stemmachines 1997. Hierin zijn de eisen die aan stemmachines worden gesteld vastgelegd. Het juist vastleggen van een stem door de stemmachine is daarbij een essentiële voorwaarde.

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
 
E. Zaanen
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Van Drukken [mailto:vandrukken@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 29 september 2006 20:51
Aan: Postbus Info
Onderwerp: Contact

Naam Van Drukken
E-mail vandrukken@gmail.com
Geslacht vrouw
Adres Herengracht 21
Postcode 2511 EG
Woonplaats 's-Gravenhage
Uw bericht Geachte, In de verklaring op deze website met de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder" staat de volgende zinsnede waarop ik gaarne een nadere toelichting zou ontvangen: "De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen." Mijn vraag is of er werkelijk sprake van is dat er een stem wordt opgeslagen; en zo ja, hoe dat dan op willekeurige wijze kan gebeuren. Bij potlood en papier wordt er inderdaad een ingevuld biljet opgeslagen in een dichte bus. Die kan worden geteld en worden na-geteld. Bij een stemcomputer is er, voor zover ik heb gebegrepen, geen sprake van een stem die wordt opgeslagen. De stemcomputer werkt met de ophoging van een nummer behorende bij een kandidaat. Daarbij is er dus geen sprake van opslag van een individuele stem. Het is mij daarom niet recht duidelijk hoe die stem "volledig willekeurig opgeslagen" kan worden. Gaarne zie ik uw opheldering tegemoet, met beleefde groet, Van Drukken
**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
**********************************************************************************


--
    Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

maandag 16 oktober 2006

controle

Nedap zou alle achtduizend stemcomputers zijn gaan controleren. Volgens ZDnet wordt er "gekeken of er pogingen zijn gedaan de machines te hacken. Vervolgens wordt een nieuwe chip geïnstalleerd met nieuwe software, waarna de apparaten van een ijzeren zegel worden voorzien."
Maar wie houdt eigelijk toezicht op deze controle? Wie controleert Nedap?

TNO soms? Dat heeft ervaring met de controle op Nedap. TNO is overigens geen overheidsdienst maar een marktpartij.
"TNO maakt deel uit van het TEAM SAIC dat het contract heeft gewonnen voor de ontwikkeling en implementatie van een NAVO Missile Defence architectuur.
"

Stel nu eens dat er een uitgesproken pacifistische partij terugkomt in de nederlandse politiek. Dan geef ik ze op grond van het feit dat de TNO-NATO rakettenbouwers de stemcomputers controleren heel weinig kans.

--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

zaterdag 7 oktober 2006

broncode internetstemmen

Via de site van het ministerie van stemcomputers en dergelijke heb ik een kleine briefjeswisseling:
-------------------------------
Geachte heer Nicolaï,

Op de site van het "programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid" staat:

"21-06-2004 - De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) heeft besloten om de broncode van de stemdienst Kiezen Op Afstand (KOA) openbaar te maken en onder de GPL (een open source licentie) beschikbaar te stellen. "

Het gaat hier om software voor het zogenaamde internetstemmen.

Dat openbaar maken van de broncode is altijd een goede zaak. Zeker bij experimentele zaken, zoals ook het internetstemmen is. (Overigens kan de stemcomputer beter afgeschaft worden, zodat de burger weer mee kan tellen.) Over het openbaren van de broncode ben ik dus verheugd.
Echter. Stemcomputerspecialisten klagen dat een vernieuwde versie van de software waarmee via het internet gestemd kan worden weer geheim is.

Kunt u mij vertellen wat van deze openbaring nu eigelijk de bedoeling is geweest?

Hoogachtend,

Van Drukken


------------------------------------------------

Geachte heer / mevrouw van Drukken,

Uw e-mailbericht van 26-9-2006 heb ik in goede orde ontvangen. Hierin stelde u vragen over het openbaarmaken van de broncode van de stemdienst van Kiezen Op Afstand en over de openbaarheid van de vernieuwde versie van de software waarmee het internet gestemd kan worden. Op deze vragen kan ik u het volgende antwoorden.

Voor het experiment met stemmen via internet en telefoon bij de Europese Parlementsverkiezingen 2004 is een stemdienst gebruikt die in opdracht van BZK is ontwikkeld door LogicaCMG. De broncode van deze stemdienst is onder opensourcelicentie (GPL) gepubliceerd, via de website van het programma Open Standaarden en Open Source Software www.ossos.nl .

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ervoor gekozen om bij het nieuwe experiment met internetstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen gebruik te maken van een andere stemdienst. Deze stemdienst is in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkeld en is met succes beproefd bij twee waterschapsverkiezingen. Gelet op het eenmalige karakter van het experiment is er niet voor gekozen om het eigendom van die stemdienst nu over te nemen.
De software van de stemdienst is door de opdrachtgever en de ontwikkelaar van de stemdienst niet onder open-sourcelicentie beschikbaar gesteld. Wel heeft het ministerie van BZK inzage in alle documentatie en de broncode van de stemdienst. Door externe deskundigen is in opdracht van het ministerie van BZK gekeken of de broncode fouten bevat en of deze software ongewenste functionaliteit bevat. Dit onderzoek wordt nog een keer herhaald op de uiteindelijke versie van de software.

De stemdienst bestaat uit verschillende softwareonderdelen. Een module waarmee de cryptografische berekeningen worden uitgevoerd en waarmee de stemcodes en het referentiebestand worden berekend, een module waarmee de kiezer stemt via internet en een module waarmee de stemmen geteld worden.
Van de module waarmee de kiezer stemt is de broncode wel beschikbaar. De functionaliteit is namelijk geprogrammeerd in javascript en is vanuit de browser van de kiezer opvraagbaar. Ook al is van de overige twee modules de broncode niet beschikbaar, de correcte werking van de stemdienst als geheel is wel te controleren, voor een individuele kiezer en voor derden. Weliswaar is de broncode van de software niet inzichtelijk, de integriteit van de stemdienst en de wijze waarop de uitslag wordt vastgesteld is voor alle kiezers en voor derden te controleren.
Voor meer informatie over hoe de stemcontrole werkt verwijs ik u naar het onderdeel Achtergrondinformatie op de website www.kiezenuithetbuitenland.nl .

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd. Afsluitend wil ik u vriendelijk danken voor uw betrokkenheid en de moeite die u genomen hebt om uw vragen aan mij voor te leggen.


DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
DE DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING,
H.P. Heida
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

---------------------------------------------------

geachte minister Nicolaï,

Dank voor uw antwoord op mijn vragen van 26-9-2006 over het openbaarmaken van de broncode van de stemdienst van Kiezen Op Afstand en over de niet-openbaarheid van de vernieuwde versie van de software waarmee over het internet gestemd kan worden.
Ik begrijp dat het openbaren van de broncode is gebeurt omdat die code toch niet meer gebruikt wordt. Zoals dat ook wel gebeurt met vertrouwelijke ambtelijke stukken die niet meer van belang zijn. En ik begrijp dat de code van de andere stemdienst die nu gebruikt gaat worden vertrouwelijk is omdat die als zodanig is aangeschaft.

Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat hieruit andere vragen voortkomen.
In de grondwet staat dat alles wat de verkiezingen betreft bij wet geregeld moet worden. Verder wordt men in Nederland geacht de wet te kennen, en dat wil zeggen dat de wet kenbaar moet zijn. Daaruit volgt mijn inziens dat de regelingen die de verkiezingen betreffen kenbaar moeten zijn. Ik wil graag weten op grond van welke uitzonderingsbepaling het is toegestaan om de computercode geheim te houden, kunt u dat mededelen?
Heeft de geheimhouding te maken met de beveiliging of met belangen van de leverancier?

Uit uw antwoord begrijp ik ook dat het niet nodig is om de broncode in te zien om de integriteit van de stemdienst te kunnen controleren en dat het ministerie BZK inzage heeft in alle documentatie en de broncode. Waarom heeft uw ministerie inzage in de broncode?

bij voorbaat dank voor uw moeite,

hoogachtend

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

donderdag 5 oktober 2006

Groen Links: geen nieuws

De haagse afdeling van Groen Links heeft op haar laatste ledenvergadering met algemene instemming besloten om op het verkiezingscongres een amendement in te dienen tegen de stemcomputer.
Dat amendement is niet in stemming gebracht op het congres.
Geen nieuws dus.

woensdag 4 oktober 2006

Kamervragen en televisie

Kamervragen! Ze zijn al in september gesteld. Over de antwoorden wordt nog nagedacht. Goed werk van de SP. Wij moeten afwachten.

Vanavond kunnen we kijken naar een aflevering van een actualiteitenprogramma op de televisie met de naam 1 vandaag waarin aandacht zal worden geschonken aan het mirakelse apparaat en de actiegroep wijvertrouwenstemcomputersniet.nl.

vrijdag 29 september 2006

volledig willekeurig

Hoewel ik de kans dat er antwoord komt niet zo hoog inschat heb ik toch een "contactformulier" op de site van het ministerie van stemcomputers ingevuld. Zie hieronder. Eens kijken of ze opheldering kunnen verschaffen over deze kwestie.
Geachte,

In de verklaring op deze website met de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder" staat de volgende zinsnede waarop ik gaarne een nadere toelichting zou ontvangen:

"De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen."

Mijn vraag is of er werkelijk sprake van is dat er een stem wordt opgeslagen; en zo ja, hoe dat dan op willekeurige wijze kan gebeuren.

Bij potlood en papier wordt er inderdaad een ingevuld biljet opgeslagen in een dichte bus. Die kan worden geteld en worden na-geteld.

Bij een stemcomputer is er, voor zover ik heb gebegrepen, geen sprake van een stem die wordt opgeslagen. De stemcomputer werkt met de ophoging van een nummer behorende bij een kandidaat. Daarbij is er dus geen sprake van opslag van een individuele stem. Het is mij daarom niet recht duidelijk hoe die stem "volledig willekeurig opgeslagen" kan worden.

Gaarne zie ik uw opheldering tegemoet,
met beleefde groet,

Van Drukken

Nog betrouwbaarder

Het ministerie voor de invoering en handhaving van stemcomputers heeft een nieuwe verklaring doen uitgaan onder de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder".
Enkele hoogtepunten :
"Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt dat er geen reden is om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van stemmachines."

"Sommigen mensen vinden het stemmen met een stemmachine minder inzichtelijk dan met potlood en papier. "Wat doet die machine met mijn stem?’’, vragen zij zich af? Toch is het verschil met stemmen met potlood en papier niet zo groot."

"De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen."

"Wie dus zou willen frauderen, moet inbreken bij een gemeente of bij de Sdu of zich op andere wijze illegaal toegang verschaffen tot een stemmachine."

"De enigen die toegang hebben tot een groot aantal stemmachines zijn enkele medewerkers van producenten Nedap en Sdu."

"Gezien het kleine aantal mensen dat toegang heeft tot de software, de onmogelijkheid op eigen houtje te frauderen, en het bedrijfsbelang om fraude te voorkomen, is de kans op fraude dus erg klein."

Hier kan je het ministerie om een toelichting vragen

dinsdag 26 september 2006

The history of voting machines

Het Smithsonian National Museum of American History heeft een mooie online tentoonstelling over de geschiedenis van het stemmen in de USA, en dus ook over de stemmachines en computers. Dat is een bezoekje zeker waard.

zondag 24 september 2006

Versluierd tellen

Bij Indymedie.be vond ik dit bericht:
"Bij de lokale verkiezingen van 8 oktober zijn in de Brusselse stembureaus geen sluiers toegelaten voor de voorzitters en bijzitters. De voorzitters van de bureaus hebben instructies gekregen die elk religieus symbool voor voorzitters en bijzitters verbieden". Dat schrijft Le Soir vandaag.
De administratieve maatregel, een primeur voor ons land, is ondertekend door Brussels minister-president Charles Picqué. De MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie) vindt de maatregel niet wettelijk en stelt dat een klacht ingediend zou kunnen worden.(Belga)

Als ik het goed heb begrepen gaat het om het bedekken van het gelaat door middel van een sluier, wat vergelijkbaar is met een bivakmuts of motorhelm. Er staat niets over een bepaling met betrekking tot de hoofdtooi, of dat nu hoed, kapje, pet of doek is.
Er zijn twee zaken vreemd aan het bericht.
Ten eerste is dat de religieuze component. De bepaling om gezichtmaskering niet toe te staan hoeft niet in dat kader geplaatst te worden.
Ten tweede is de nadruk op openheid nogal misplaatst in een stemburo dat de stemmen op geheime wijze laat tellen door een apparaat dat op geheime, versluierde wijze opereert.
In Belgenland gebruikt men stemcomputers!

dinsdag 19 september 2006

Voorstel SP Dordrecht

De afdeling Dordrecht van de Socialistische partij heeft een concept voorstel voor de uitsluiting van kiesfraude met stemcomputers op het web gezet en vraagt daarvoor aandacht.

Het voorstel komt er op neer dat de stemcomputer nog wat verbeterd moet worden. Er zou kunnen worden volstaan met een "eenvoudige software-matige aanpassing", en met een "eenvoudige aanpassing" van de stemprocedure.

Kortom. Verder prutsen dus. Nog meer experimenteren.

In het voorstel wordt gepleit voor "kinderlijk eenvoudige broncode" die voor iedereen ter inzage moet liggen "inclusief begrijpelijke en goed leesbare handleiding voor beginnende programmeurs".

Mijn vermoeden is dat de afdeling Dordrecht het probleem van de stemcomputer heeft laten uitzoeken door de plaatselijke computernerds. En die zullen nooit pleiten voor afschaffen van computers.

maandag 18 september 2006

under color of law

Is de stemcomputer een legaal fraude-apparaat? Het is een vraag waarop nog geen antwoord is geformuleerd. Ook in de USA blijkt de grens tussen wet en misdaad een bizar fenomeen.
''The secretary of state is supposed to administer elections -- not throw them,'' says Rep. Dennis Kucinich, a Democrat from Cleveland who has dealt with Blackwell for years. ''The election in Ohio in 2004 stands out as an example of how, under color of law, a state election official can frustrate the exercise of the right to vote.''

From Rolling Stone: Was the 2004 Election Stolen?

maandag 11 september 2006

Wie zijn die mensen?

Wie zijn de mensen die de stemcomputer hebben ingevoerd? Het is een onduidelijke groep maar er zitten in ieder geval mensen in de Tweede Kamer bij omdat de wet "aangepast" moest worden. De stemcomputer voldoet niet aan de normen die worden gesteld in de Kieswet, maar er staan nu allerlei uitzonderingen voor de stemcomputer in de wet.

Degenen die de Kieswet hebben "aangepast" zijn waarschijnlijk ongeveer dezelfden die nu het internetstemmen willen doordrukken. Om internetstemmen mogelijk te maken moet het stemlokaal afgeschaft worden.
Maar het stemlokaal is een voorwaarde die wordt gesteld in de Kieswet. Er zijn kamerleden die de Kieswet voor internetstemmen willen "aanpassen", en daarvoor het stemlokaal willen afschaffen. Wie zijn die kamerleden?

Eens even kijken. In dit bericht lezen we dat Tweede Kamer-leden Jos Hessels (CDA) en Tineke Netelenbos (PvdA) heel positief zijn over internetstemmen. Dat was in begin 2003. In 2001 was nog 80 % van de kamerleden voor internetstemmen, althans volgens de EPN. (Dat is het Platform voor de informatiesamenleving; een lobbygroep van grote bedrijven, zoals Microsoft, KPN en Casema en ambtenaren met gelijksoortige politieke drijfveren op gemeenten en ministeries.)
In juni 2003 verklaarde de EPN opeens lichtelijk zenuwachtig dat internetstemmen nu nog gevaarlijk is vanwege zogenaamde hackers.

Ook het ministerie van binnenlandse zaken weet dat er een bezwaar is tegen internetstemmen vanwege wat zij noemen "family voting".

Toch mag het experiment worden doorgezet. Niet op volle kracht maar voorzichtig. Men wil wel degelijk het internetstemmen volledig invoeren. Ze gaan door, behoedzaam en sluipend, met het uithollen van de Kieswet .
Wie zijn dat en wie zit er achter?
Welnu. Er is een partij die daar rond voor uitkomt. Het is de VVD

De link om te stemmen via internet is www.stemmenviainternet.nl

dinsdag 15 augustus 2006

Engels zonder USA

Het is echt waar. Er is, zelfs nu, in de engelse taal ook nieuws over verkiezingen te vinden dat helemaal niets met de USA te maken heeft. Zoals bijvoorbeeld dit nieuwtje:
Did You Know? The ballot paper used in most elections in Japan automatically unfolds itself in the ballot box, hugely reducing the amount of time and cost of the counting process.

Bron: The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Zij hebben ook een "Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections" in de aanbieding. Voor weinig!

zaterdag 12 augustus 2006

kraskaartverkiezingen

Er zijn nogal wat technici die willen blijven prutsen aan de gang van zaken rond verkiezingen. Deze lieden zullen nooit genoegen nemen met de vereiste dat de hele gang van zaken simpel moet wezen.

" In de VS worden soms apparaten gebruikt die een uniek stembiljet uitgeven waarop de burger zijn of haar keus kan aangeven. Hoewel deze biljetten vervolgens kunnen worden gevalideerd door een controleur van het stembureau, is er nog steeds geen garantie dat alle stemmen goed worden geteld. Door middel van encryptie wordt het mogelijk om de burgers zelf het gehele proces te valideren en kunnen sleutels worden gebruikt om de autenticiteit van de gebruikte procedure te controleren.

Tegelijkertijd moet eveneens de anoniemiteit gewaarborgd worden. Het afdrukken van een stembiljet is volgens Ben Adida, onderzoeker bij het laboratorium voor Computer Science and Artificial Intelligence van MIT, niet goed genoeg. Door middel van de identificatiecode op het biljet kan namelijk de identiteit van de stemmer achterhaald worden. Daarom heeft hij samen met Ronald Rivest, een van de breinen achter het veelgebruikte RSA-encryptiealgoritme, het Scratch & Vote-systeem (S&V) bedacht. In de plaats van een identificatienummer op het stembiljet, wordt een cryptografische sleutel gebruikt waarmee de autenticiteit kan worden aangetoond. Deze cryptografische sleutel is aanvankelijk verborgen onder een kraslaag, vergelijkbaar met de lagen die op de kraskaarten van verschillende loterijen zitten."

Lees het hele artikel op: Tweakersnet

dinsdag 8 augustus 2006

kleine letters

Kleine letters bij een testrapport van de stemcomputers van Nedap: (klik erop voor een vergroting)Alleen belanghebbenden mogen het testrapport lezen... gelukkig is iedereen belanghebbende!

maandag 7 augustus 2006

Pels site opgedoekt

Het Platform voor Electronisch Stemmen had een website. Uiteraard der zaak. Om onduidelijke reden gaf die site de laatste tijd deze melding:
Temporarily offline. Please try back in a few moments.
En vandaag geeft de site adviezen voor goedkope vakanties en dergelijke.

Het internet archief kan je helpen als je wil weten welke informatie van deze stemcomputer propagandisten is verdwenen.

donderdag 3 augustus 2006

Nedap en Justitie

'Stemmachine Landerd juist bediend'

03 AUG 2006

Met de stemmachine in zorgcentrum Compostella in Zeeland (gemeente Landerd) is tijdens de afgelopen raadsverkiezingen niet geknoeid. Leverancier Nedap concludeert dat uit een vergelijking van de logbestanden van het bedrijf en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Justitie is nog bezig met een onderzoek naar de opmerkelijke uitslag op het stembureau.

Lees verder bij www.gemeente.nu


woensdag 2 augustus 2006

dinsdag 1 augustus 2006

Stemcomputer op geen stijl

From: Mondige burger mondigeburger-apestaart-versatel.nl
Date: 31-jul-2006 20:30
Subject: Stemcomputer op geen stijl
To: vandrukken@gmail.com
Je stokpaardje;

Zie het bericht en download de bestanden van SDU in pdf formaat.

De pagina die u niet mag zien NIET op de rode knop drukken, NIET doen!


Wilt u niet op deze website kijken? Daarop staan namelijk documenten die betrekking hebben op de productie en toepassing van stemcomputers van SDU. Stemcomputers, u weet wel, die oncontroleerbare apparaten waardoor een ingevoerde programmeernerd opeens wereldmacht kan krijgen. Door het klikken op bovengenoemde link zou u als burger zomaar kunnen ontdekken dat stemmen per computer één miljoen euri duurder is dan old school vakjes kleuren. En dat is verboden. U mag stemmen en verder moet u uw kop houden. Dus nogmaals het verzoek niet hierrr te klikken. En niet kopieren die bestanden want dat is strafbaar. Voor je het weet staan ze overal op het internet. Sommige onderdelen van onze democratie moeten nou eenmaal geheim blijven.
bron : GeenStijl

maandag 31 juli 2006

Kijk nu eens ...Er schijnt in deze amerikaanse stemmachine een speciaal knopje te zitten.
Speciaal en handig voor fraudeurs!

lees verder bij de USA openvotingfoundation.org/

vrijdag 28 juli 2006

Onderzoek naar niet-stemmers

Hoeveel mensen hebben laten weten dat zij bezwaar hebben tegen de stemmachine? De wet kan ons helpen bij de beantwoording van die vraag.

De Grondwet
Artikel 59
Alles, wat verder het kiesrecht en de verkiezingen betreft, wordt bij de wet geregeld.

Kiesbesluit
§ 3. Het stemmen door middel van elektronische stemmachines
Artikel J 22
Indien een kiezer, nadat hem een volgnummer is overhandigd, weigert van de machine gebruik te maken, houdt de voorzitter daarvan aantekening.


Als die aantekeningen worden opgeteld dan hebben we een mooi betrouwbaar cijfer!

dinsdag 25 juli 2006

Re: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek

Vriendelijk dank voor de aanvulling.
Ik begrijp dat er toen dus wel onderzoek is gedaan naar de mate van
ontevredenheid met de stemcomputer en, afzonderlijk, de wijze van
tellen.
Was er in 1998 een aanleiding voor om wel naar deze gegevens te kijken
en tijdens de andere gelegenheden niet?

Op 25-7-06 heeft Kolk, H. van der (BBT)<H.vanderKolk@bbt.utwente.nl>
het volgende geschreven:
> In aanvulling op mijn vorige mail wel enkele data uit 1998

--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

Fwd: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek

Geachte heer H. vd Kolk,

Vanwege een vraag die ik heb gesteld over het Nationaal Kiezers Onderzoek aan het Sociaal Cultureel Planbureau ben ik naar u doorverwezen.
Mag ik u deze vraag voorleggen?
Het Nationaal Kiezers Onderzoek wordt sinds 1971 rond iedere verkiezing van de Tweede Kamer gehouden onder een steekproef uit het Nederlandse electoraat.
Ik zoek informatie over het percentage mensen dat aangeeft dat zij geen, of juist wel, vertrouwen te hebben in de stemcomputer.
Kunt u mij vertellen of deze vragen inmiddels aan de orde zijn geweest in het Nationaal Kiezers Onderzoek? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.

met vriendelijke groet,

Van Drukken

---------- Forwarded message ----------
From: info <info@scp.nl>
Date: 25-jul-2006 9:55
Subject: Re: Reactie via de website Nationaal kiezersonderzoek
To: vandrukken@gmail.com

Geachte heer van Drukken,

N.a.v. uw mail van 23 juli kan ik u verwijzen naar de heer H.vd Kolk van de Universiteit Twente ( H.vanderKolk@bbt.utwente.nl) die onderzoek op dit gebied doet.
Met vriendelijke groet,

Marian Riebroek-Wentink
Bibliotheek/Publieksvoorlichting
Sociaal en Cultureel Planbureau
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
Tel.: 070-3407770

zondag 23 juli 2006

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heb ik vandaag lastig gevallen met een vraagje over het Nationale Kiezers Onderzoek. Dat feest wordt georganiseerd door een stel universiteiten ter ontleding van de nederlandse politiek. Er rollen dan rapportjes uit over het kiezergedrag en over non-respons. Daarin komt, heel significant, nooit de vraag naar voren of de kiezer soms geen vertrouwen heeft in die klote-stem-machines.

Dat is althans mijn vooroordeel want ik weet eigelijk niet echt zeker of die vraag nooit is onderzocht. Hoewel ik er wel naar heb gezocht, ben ik het nog steeds niet tegengekomen. Ik hoop dat het SCP mij duidelijkheid kan verschaffen.

De minister van Binnenlandse Zaken wil overigens ook niet weten wat de kiezer van de machine denkt. Minister Peper heeft in 1999 het rapport "opkomst bij verkiezingen" laten opstellen waarin die vraag niet wordt gesteld, of kunnen we zeggen: wordt vermeden?

Dit is mijn briefje aan het SCPGeachte,

Het Nationaal Kiezers Onderzoek wordt sinds 1971 rond iedere verkiezing van de Tweede Kamer gehouden onder een steekproef uit het Nederlandse electoraat.
Ik zoek informatie over het percentage mensen dat aangeeft dat zij geen, of juist wel, vertrouwen te hebben in de stemcomputer.
Kunt u mij vertellen of deze vragen inmiddels aan de orde zijn geweest in het Nationaal Kiezers Onderzoek? Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomsten.


met vriendelijke groet,

Van Drukken

http://vandrukken.blogspot.com/

Zorgen over stemmachines M-Limburg

Gepubliceerd op 08 juli 2006, 11:26
Heythuysen/Maasbracht
-

Burgemeesters in de Midden-Limburgse herindelingsgemeenten vrezen technische problemen bij de stemmachines als er op 22 november twee verkiezingen op stapel staan.

Die machines zouden niet berekend zijn op een groot aantal deelnemende partijen als er zowel voor raads- als kamerverkiezingen gekozen gaat worden. Op verzoek van een aantal gemeenten onderzoekt de provincie nu welke problemen er te verwachten zijn en wat er tegen ondernomen zou moeten worden. Daar wordt heel voorzichting aan een tweede stemmachine per kieslokaal gedacht op plekken waar de capaciteit van apparaat onvoldoende zou zijn. De herindelingsgemeenten die zo goed als zeker met twee verkiezingen te maken krijgen zijn Roermond (Roermond, Swalmen) Maasgouw (Maasbracht, Heel, Thorn), Leudal (Heythuysen, Hunsel, Roggel en Neer, Haelen) en Ambt Montfort/Roerdalen.

vrijdag 21 juli 2006

Er kan geen twijfel bestaan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken - daar zit ook de Kiesraad - heeft antwoorden op kamervragen over hertellingen bij stemcomputers op het web gezet.
Het zijn verbijsterende woorden:
"Anders dan bij stembiljetten kan er juist bij stemmachines geen twijfel bestaan over de vraag of de stemmen juist zijn geteld. Alle stemmachines die in Nederland bij de verkiezingen worden gebruikt zijn goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorafgaande aan deze keuring wordt de stemmachine uitgebreid getest door TNO te Delft, een onafhankelijk keuringsinstituut. De keuring vindt plaats aan de hand van voorwaarden die zijn neergelegd in de Regeling goedkeuring en voorwaarden stemmachines 1997. Belangrijk onderdeel van de keuring door TNO is de test of de stem die de kiezer uitbrengt ook daadwerkelijk in het stemgeheugen van de stemmachine wordt opgeslagen. Dit betreft immers de essentie van de stemmachine en hier ligt dan ook de nadruk op."

Er kan geen twijfel bestaan, zo dicteert het ministerie, want de machines zijn door het ministerie goedgekeurt.
Helaas zijn de machines voorlopig niet goedgekeurt door de kiezers, de apparaten worden tandenknarsend gedoogd.

Het is overigens opvallend dat de overheid, die zich een beetje zorgen maakt over de teruglopende deelname aan verkiezingen, in onderzoeken naar de redenen om niet aan verkiezingen mee te doen nooit de mate van acceptatie van de stemmachines meeneemt. Daar kan, of mag, kennelijk ook geen twijfel over bestaan.

Groen Links

Er zijn vragen gesteld door Groen Links in de gemeenteraad van Den Haag.

Eerder zijn er vragen gesteld door Leefbaar Den Haag. Daar kwam een tamelijk bezopen antwoord op.

woensdag 12 juli 2006

T-shirt gesignaleerd

Vraagje

Geacht Instituut,

Op uw fraaie website www.publiek-politiek.nl zag ik bij uw informatie over het kiezen per stemcomputer de volgende mededeling waar ik een vraag over heb:

"Op het stembureau ziet een drie leden tellende commissie erop toe dat alles volgens de regels verloopt. Als iemand in zo’n commissie wil zitten, kan hij dat opgeven bij de gemeente. De commissie deelt de stembiljetten uit en telt, na de sluiting, de stemmen. Iedereen kan daarbij aanwezig zijn, om te zien of het tellen eerlijk gebeurt. Als een stemmachine wordt gebruikt, gaat het tellen automatisch."
link: www.publiek-politiek.nl uitleg over stemmen


Dat automatische tellen, hoe gaat dat in zijn werk? Is dat geheim? Hoe weten wij of dat wel goed gaat?
Hoe kan de commissie erop toe zien dat het automatische tellen volgens de regels verloopt?

Gaarne verneem ik uw antwoord.

Hoogachtend

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

Computergebruikers tegen de stemcomputer

Gisteravond was er een prima behandeling van het onderwerp "stemcomputer" bij Radio Online, een programma van en voor computergebruikers. Uitstekende journalistiek!
Je kan online luisteren om te horen of mijn oordeel terecht is.

Verder is is een web-forum verschenen over computerstemmen.
Kijk op www.hetheleverhaal.nl

vrijdag 7 juli 2006

wij vertrouwen stemcomputers niet

Het is dus zo ver. De stemmachine is ingevoerd in Amsterdam en men heeft het daar nu aan den lijve ondervonden, men is ruw wakker geschud. En nu is er stront aan de eh, knoppen.

Kijkt u vooral op
Controleerbare uitslagen nu! - www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

zaterdag 6 mei 2006

Pechtold gaat door

Ik heb enige tijd geleden getracht in begrijpelijk nederlands een fundamenteel probleem aan te kaarten bij excellentie minister Pechtold. Het probleem namelijk dat de telling van de stemmen bij verkiezingen tegenwoordig is uitbesteed aan een bedrijf dat hiervoor een complex computerprogramma gebruikt waarvan de werking geheim is terwijl de telling vroeger met de hand en in het openbaar gebeurde. Hierdoor is het vertrouwen bij de burger dienaangaande ernstig geschaad. Daarom vroeg ik of minister Pechtold het gebruik van de stemmachine niet opnieuw ter discussie zou moeten stellen.

Het antwoord hierop was draaiend, huichelachtig, ontkennend en als volgt:
"Er zijn mij evenmin klachten van kiezers over problemen op grote schaal bekend. Verder is het zo, dat kiezers aanwezig mogen zijn bij de uitdraai uit de stemmachine, dus in zo verre is de procedure controleerbaar en transparant."
Dit antwoord is verachtelijk simpel, volstrekt helder en typisch haags.

Democratie is een streven dat voortdurend onderhoud behoeft. Vandaag is de verjaardag van het doodschieten van Pim Fortuijn. Dat was een aanslag op de democratie die wel is gerechtvaardigd als een daad ter verdediging van de democratie.
Ook de invoering van de stemcomputer was een aanslag op de democratie. De invoering is geruisloos en sluipend verlopen. Maar het verdoezelen van de manier waarop de uitslag van de stemming tot stand komt is de zwaarste aanslag op de democratie van de laatste decennia. Als er geen openbare en eerlijke telling der stemmen meer is, is het democratisch fundament verdwenen. Maar ook deze aanslag op de democratie wordt verdedigd als een daad ter redding van de democratie.
En daarvoor is alweer een nieuwe site online op Het nieuwe stemmen.
Daarmee wil een groep studenten "de potentie en technische haalbaarheid aantonen van anoniem online stemmen."
Minister Pechtold is er uiteraard als de kippen bij.

maandag 20 maart 2006

melding: fraude mogelijk

De Volkskrant schrijft:
Medewerker stembureau scoort ‘opmerkelijk’ op eigen stek
Van onze verslaggever Peter de Graaf

ZEELAND - Het Openbaar Ministerie in Den Bosch stelt een onderzoek in naar mogelijke verkiezingsfraude in de Brabantse gemeente Landerd. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen blijkt op het stembureau in verzorgingshuis Compostella in het dorp Zeeland ‘een opmerkelijk hoog aantal stemmen’ te zijn uitgebracht op Guus te Meerman, die lid was van het stembureau en nummer drie stond op de lokale lijst Zeeland Welzijn.

Volgens cijfers van de gemeente kreeg Te Meerman in het betreffende stembureau 181stemmen, terwijl hij in de zes andere stembureaus respectievelijk nul, nul, nul, één, zeven en drie stemmen vergaarde.

Met name het CDA zette vraagtekens bij die resultaten. Ook burgemeester Doorn vond het een ‘opmerkelijke’ uitslag en besloot de stemmachine aan een onderzoek te onderwerpen. De machine werd onderzocht door leverancier Nedap, maar daaruit kwamen geen technische storingen of andere mankementen naar voren. Ook de leden van het stembureau werden gehoord. Zij hebben schriftelijk verklaard dat ‘niets is gebleken van onvolkomenheden of onrechtmatige handelingen’.

Daarmee leek voor de gemeente de kous af. Maar toen kwam het lokale weekblad De Arena in Schaijk met de uitslag van een telefonische enquête op de proppen. Zes medewerkers van het blad hadden bijna vijfhonderd mensen in het betreffende kiesdistrict gebeld, ruim 40 procent van het aantal kiesgerechtigden. Volgens De Arena wist slechts één respondent te vertellen op Te Meerman te hebben gestemd. De gemeente meldt dat zelfs ‘geen van de geïnterviewden had aangegeven op de betrokken kandidaat te hebben gestemd’.

Dat onderzoek, gecombineerd met de opmerkelijke stembusuitslag, was voor het gemeentebestuur aanleiding om justitie in te schakelen. ‘De betrouwbaarheid van de verkiezingen in Nederland is een groot goed en dient ook als zodanig gewaarborgd te blijven’, aldus een verklaring van B en W.

Volgens De Arena was Te Meerman op 7 maart ‘een van de zes leden van stembureau Compostella en was hij ook de hele dag aanwezig op het stembureau’. Het gemeenteraadslid, dat zondag niet bereikbaar was voor commentaar, was zelf ‘verbaasd en ook blij natuurlijk’ over de hoge uitslag.

‘Ik heb niks verkeerd gedaan’, zegt hij in het weekblad. ‘We hebben als Zeelands Welzijn een goede campagne gevoerd. Meer kan ik niet zeggen. Ik ben geen figuur die gaat rommelen met stemcomputers. Daarvoor zit ik niet in de raad. Ik zou niet eens weten hoe dat moet.’

bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article253133.ece

zaterdag 4 maart 2006

Uitstekend artikel - Daanspeak

Problemen met de stemcomputer worden bijna niet gemeld in de nederlandse kranten, op tv of de radio; die staan nu vol met goedbetaalde maar domme overheidspropaganda voor de verkiezingen. Maar op het wereld wijde web is nu wel een uitstekend artikel verschenen!

Op website van Daanspeak staat een interview met stemmachine-expert Peter Knoppers van de Technische Universiteit Delft.

En er wordt melding gemaakt van het proefschrift van Anne-Marie Oostveen over het onderwerp electronisch stemmen. In een artikel [PDF] in Het Parool schrijft zij dat de kosten bij deze vorm van stemmen niet omlaag gaan terwijl de kwetsbaarheid toeneemt.
In Nederland is het kennelijk nodig dat een waarheid als een koe in een proefschrift wordt gepresenteerd, dus dat is ook positief nieuws.


woensdag 1 maart 2006

Amsterdam gaat het merken

De invoering van de stemcomputer is zeer sluw geregeld. Als er gemeenten werden samengevoegd bleek bij de eerstvolgende verkiezing het apparaat ingevoerd. Dat viel dan niet op tussen alle nieuwigheden. Dat was een standaard procedure. Het lastigst is de invoering van het apparaat in Amsterdam, een stad met een mondige burgerij, en de laatste grote stad van Nederland waar het tellen van de stemmen uit handen van de burgers wordt genomen. Waarmee ook de burger controle wordt weggesaneerd.

Nee, de hoofdstedelingen kunnen nu niet achterblijven, want om nu, in de 21e eeuw nog met simpel papier en potlood te stemmen maakt toch bepaald een achterlijke indruk....
Deze verkiezingen zal het de Amsterdammers duidelijk worden dat ze niet meer mee hoeven tellen. Dat wordt voor ze gedaan, helemaal automatisch, en bijdetijd.

Maar het dagblad "de Volkskrant" van dinsdag 28 februari 2006 ziet een heel ander probleem:
Duizenden allochtonen in Amsterdam dreigen volgende week niet per computer te kunnen stemmen omdat ze analfabeet zijn. In Amsterdam hebben ongeveer honderdduizend stemgerechtigden een taal- en inburgingsachterstand.

Een inburgeringsachterstand?! Wellicht zullen de laatsten de eerste zijn...

Blogarchief