Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 28 april 2007

AIVD 2006

Het jaarverslag van de Algemene Veiligheidsdienst heeft in hoofdstukje 8.6.3 het volgende te melden:

In de loop van 2006 verschenen er in de pers berichten waarin twijfels werden geuit over de beveiliging van stemmachines. Naar aanleiding hiervan heeft de AIVD, op verzoek van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK), onderzocht of het mogelijk zou zijn dat anderen dan de kiezer in en/of buiten het stemlokaal zouden kunnen zien of horen wat er gestemd is. Uit dit onderzoek bleek dat afluisteren van stemmachines inderdaad mogelijk was. De minister voor BVK heeft, op basis van de rapportage van de AIVD, besloten om de goedkeuring voor twee typen stemmachines in te trekken. In januari 2007 zijn metingen aan een aangepast type SDU-stemmachine uitgevoerd. Bij deze metingen bleek ook dit aangepaste type kwetsbaar voor afluisteren door het opvangen van elektromagnetische straling voorbij de maximumafstand die de minister voor BVK acceptabel acht. De minister voor BVK handhaafde de intrekking van de goedkeuring voor de betreffende stemmachine. Hierop heeft SDU in kort geding geëist dat de minister voor BVK nieuwe metingen door de AIVD zou laten uitvoeren. De voorzieningenrechter heeft de fabrikant in het gelijk gesteld. Bij de nieuwe metingen is wederom gebleken dat de geleverde stemmachines kwetsbaar zijn voor aanvallen op afstanden die groter zijn dan het genoemde maximum en de intrekking bleef van kracht.

Inleiding bij een verweesd dossier

Inleiding


Het vertrouwen in de overheid, in het bijzonder haar instituties en de relatie met de burgers is niet meer vanzelfsprekend. Het wegebben van die vanzelfsprekendheid komt voort uit onduidelijkheid en onzekerheid van wat overheid en burger van elkaar verwachten.


Bij één van de meest vitale kernprocessen van onze democratie, vrije en geheime verkiezingen voor de onderscheiden volksvertegenwoordigingen, is wel sprake van een groot vertrouwen van de burger voor het overheidshandelen. Groot vertrouwen in de overheden, haar medewerkers en de duizenden vrijwilligers, die als leden van de stembureaus zorgdragen voor een ordelijk verloop van de verkiezingen. Groot vertrouwen in de stemtechnieken, of dat nu de klassieke stembiljetten en potloden zijn of stemmachines1.
Er is geen twijfel geweest over de geldigheid van de verkiezingen. Er is ook geen twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van de uitslag van verkiezingen. Het vertrouwen is niet afgenomen nu de betrouwbaarheid van de stemmachines het afgelopen jaar voorwerp van maatschappelijk en politiek debat is geworden.

Juist vanuit het vertrouwen in het verkiezingsproces kan er met open blik worden gekeken naar de wijze waarop de besluitvorming over onze meest gebruikte stemtechniek, de stemmachines, is verlopen.

Alles is mensenwerk, tot aan het ontwerpen van de software voor de uitslagberekening aan toe. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is wel de taak van de overheid om het verkiezingsproces – en de positie van de stemmachines daarin - met zodanige waarborgen
te omkleden dat de kans op fouten geminimaliseerd wordt, zeker nu er nog maar zeer weinig gemeenten zijn die uit vrije wil het stembiljet en het potlood gebruiken.

Het rapport van de Commissie Besluitvorming Stemmachines omvat een beschrijving van de wijze waarop bewindspersonen, adviescollege en andere betrokken partijen het onderwerp hebben benaderd.2 Daarbij is ook betrokken dat de Kieswet in de voorschriften een decentraal karakter draagt.

Het rapport beziet het onderwerp vanuit een politiek-bestuurlijke oog en ziet minder op de technische werking van de stemmachines. Het beschrijft chronologisch de politieke ontwikkelingen ten aanzien van stemmachines, destilleert daaruit een aantal conclusies over de handelwijze van de betrokken partijen en doet aanbevelingen voor de toekomst.


Het is het verhaal van een overzichtelijke ambtelijke taak, die van tijd tot tijd in het politieke domein terecht komt. Die in dat politieke domein niet de inhoudelijke aandacht krijgt die het verdient en veelal procesmatig wordt behandeld. En dan even snel weer uit het politieke domein verdwijnt, tot zich weer een aanleiding voordoet, zoals een internationale ontwikkeling,
nieuwe beleidsdesiderata of de technologische vooruitgang.


Het is het verhaal van een verweesd dossier, dat om politieke sturing en aandacht vraagt.

Commissie Besluitvorming Stemmachines


LEDEN

L.M.L.H.A. Hermans

M.J.W. van Twist

SECRETARISSEN

H.G.M. Cornelissen

M. Schulz1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationaal Kiezersonderzoek, 27 februari 2007

2 TK 2006-2007, 30 800 VII, nr. 40 Overeenkomstig de toezegging van de toenmalige Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in een algemeen overleg (8 februari 2007) met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft het rapport de besluitvorming tot en met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten van 7 maart
2007 beschreven.

woensdag 25 april 2007

Takeaway message

Er zijn grote problemen in de USA!
The takeaway message is this:

The State of Ohio's real-time, streaming election results are first diverted through Chattanooga, TN, to a GOP-only web firm and the servers currently hosting georgewbush.com, as well as other key Republican web sites.

Lees verder bij ePluribus Media

donderdag 19 april 2007

Mon dieu!

In la France worden bij de komende presidentsverkiezingen ook stemcomputers gebruikt! En daartussen zitten zelfs Nedaps fraude-apparaten.
Maar dat gaat zomaar niet. Er zijn al rechtszaken aangespannen. Het spectacle is te volgen via de uitgebreide website van Ordinateurs-de-vote.org .
En daar zien we ook het bedroevende nieuws dat in Afrika afgekeurde stemcomputers alsnog worden ingezet. Meer daarover bij techmocratie.org En français , quiqui.

woensdag 18 april 2007

Beveiliging stemfraude-machines aangepakt

Het is overal te lezen. Staatssecretaris Bijleveld reageert op een rapport van de commissie die het gebruik van stemfraude-machines bij verkiezingen in Nederland moest onderzoeken. En haar conclusie is dat de beveiliging moet worden verbeterd.
Nou... Dank u wel mevrouw de staatssecretaris!

Er staat, zoals gebruikelijk, een goed overzicht van de berichten over de commissie-Hermans, en de inzichten van de staatssecretaris, op de mediapagina van de actiegroep: www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl