Het gaat hier over stemcomputers.

zondag 12 juni 2005

actie in de USA

De Electronic Frontier Foundation ziet grote problemen in het stemmen per stemcomputer.

De amerikanen zijn in actie voor de terugkeer van het papier bij de verkiezingen! Voor de engels-lezenden is hier de link
Best E-voting Bill Reintroduced - Lend Your Support!
Tell Congress to stand up for election reform!


Ook in het nederlands is weer een artikel verschenen over de noord-amerikaanse stemcomputer fraude, bij Daanspeak met de titel:
Wetenschappelijke analyse over verkiezingen VS
Stemuitslag mogelijk gemanipuleerd


Bij Daanspeak staat ook dit uitstekende overzicht van artikelen over stemfraude in de USA

donderdag 9 juni 2005

haagse wartaal

De antwoorden op de vragen zijn binnen ....

-----------------------------
Inzake: stemmen tellen voor Referendum over het verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet.

De gemeenteraad

Het raadslid de heer M.F. Dufresne heeft op 3 mei 2005 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1.

Op welke wijze is het College van plan de stemmen te tellen die bij het referendum over de Europese Grondwet zullen worden uitgebracht?

De stemmen die op 1 juni 2005 in 246 stemlokalen in Den Haag worden uitgebracht worden geteld middels het uitlezen van de stemgeheugens uit de stemmachines waarop de kiezers hun stem op 1 juni 2005 uitbrengen. Het aantal stemmen voor, het aantal tegen ( het totaal van deze twee is het aantal geldige stemmen) en het aantal blanco. Het aantal blanco stemmen telt mee voor het opkomstpercentage. Het uitlezen van de stemgeheugens is gekoppeld aan het Integraal Stem Systeem dat hoort bij de stemmachines die worden gebruikt. Het papieren strookje met de aantallen wordt geprint uit de stemmachine. Het strookje wordt aan het proces-verbaal Wrreg 11/ N10-3 geniet.

De stemgeheugens worden vanaf 21.00 uur (sluiting stembureaus) naar het dichtstbijzijnde stadsdeel-kantoor gebracht door de wijkambtenaar. Hier worden ze afgetekend, wordt de uitslag ingelezen op de daartoe opgestelde PC’s en doorgezonden naar de centrale uitslag-PC op het Spui die de totaaluitslag genereert van alle Stadsdeelkantoren. Als het laatste stemgeheugen is ingelezen maakt de burgemeester de (voorlopige) Haagse uitslag bekend.

De stemmen uitgebracht door de Kiezers buiten Nederland komen van de briefstembureaus waar deze kiezers hun stembiljetten naar toegezonden hebben; Op 1 juni 2005 worden de enveloppen waarin de stembiljetten zich bevinden geopend en geteld.

Er zijn 9 buitenlandse briefstembureaus en 6 briefstembureaus in het gemeentehuis.

De briefstembureauleden tellen de aantallen biljetten met de hand en vermelden de totalen in het hiertoe bestemde proces-verbaal Wrreg 11/N 10-2; het aantal stemmen voor, het aantal stemmen tegen (het totaal van deze twee is het aantal geldige stemmen) en het aantal ongeldige stemmen.

Het aantal ongeldige stemmen telt mee voor het opkomstpercentage. De stembiljetten die bij briefstemmen worden gebruikt worden bij het Referendum met de hand geteld.

Op donderdag 2 juni zijn de uitslagen van de briefstembureaus opgeteld bij de voorlopige Haagse uitslag van woensdag 1 juni. Deze definitieve Haagse uitslag (uitslag Den Haag plus Nederlandse kiezers in het buitenland) wordt genoteerd in het PV Wrreg 11/Trw 125 Vrijdagochtend 3 juni maakt het Hoofdstembureau van kieskring 12 (is Den Haag) de definitieve uitslag bekend middels het PV Wrreg 14.

2.

Is het College van mening dat de telling op een open en inzichtelijke wijze moet gebeuren?

Ja, alleen stemmachine is zo geplaatst dat de privacy van de kiezer gewaarborgd is.

De tafel voor het stembureau is zo geplaatst dat de kiezers de verrichtingen van de 4 stembureauleden nauwkeurig kunnen gadeslaan. Ieder stembureau beschikt over de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben. Op een display gekoppeld aan de stemmachine is inzichtelijk voor de aanwezigen hoeveel kiezers hebben gestemd. Om 21.00 uur mag niet meer gestemd worden en wordt de deur van het stemlokaal gesloten waarna deze direct weer wordt geopend voor belangstellenden die de uitslag van dat stembureau willen bijwonen. De telling vindt plaats door middel van het uitdraaien van het strookje uit het stemgeheugen. De voorzitter van het betreffende stembureau maakt de uitslag ter plekke bekend, vult het PV Wrreg N/10-3 in en bevestigd het strookje aan het proces verbaal. Dit gebeurt op een open en inzichtelijke wijze.

Ook op de Stadsdeelkantoren is het proces van afgeven, afvinken en inlezen van de stemgeheugens inzichtelijk voor belangstellenden. Dit geldt tevens voor de ontvangst van de uitslagen van alle ingelezen stemgeheugens van de 8 Stadsdeelkantoren op het gemeentehuis.

3.

Kunnen de gemeenteraadsleden meetellen?

Stembureauleden worden voorafgaand aan de dag van stemming benoemd. Gemeenteraadsleden kunnen uitsluitend meetellen als zij tot stembureaulid zijn benoemd. Op de briefstembureaus worden de stembiljetten handmatig geteld. Het aantal stemmen van de stemgeheugens van de stemmachines wordt electronisch uitgeprint. Daarnaast geldt het wetsartikel uit de Kieswet J 14: “De leden van een stembureau geven tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid”.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
D.M.F. Jongen B.J. Bruins, lo.

bron: ris.denhaag.nl

zaterdag 4 juni 2005

Geachte mevrouw Halsema,

Via de web-pagina van Groen Links heb ik het geacht kamerlid Halsema de volgende tekst gestuurd:

-----------

Geachte mevrouw Halsema,

Tijdens een nieuwsuitzending op de dag van het referendum heb ik u op de televisie demonstratief zien zwaaien met een ingevuld stembiljet. Dat gebeurde in een stemburo voordat u het formulier in de stembus deed. Daarbij gaf u duidelijk te kennen dat u een voorstem uitbracht.
Uw gedrag was in strijd met artikel J 36 van de kieswet. Daarin staat: "In het stemlokaal worden geen activiteiten ontplooid die erop gericht zijn de kiezers in hun keuze te beïnvloeden."

Ik neem aan dat bent meegesleept door de lieden van de televisieploeg die daar aan het werk waren, en dat u spijt heeft van deze gebeurtenis.

Ik vraag u dringend om alles in het werk te stellen om voortaan de invloed van de televisie rond de verkiezingen aan banden te leggen.

Overigens ben ik van mening dat elke uitslag die stand komt door stemmachines onrechtmatig is.

hoogachtend,

Van Drukken

donderdag 2 juni 2005

Persbericht Kiesraad: officiële uitslag referendum

De Kiesraad zal in zijn hoedanigheid van centraal stembureau tijdens een openbare zitting op maandag 6 juni om 16:00 uur de officiële uitslag van het referendum over de Europese Grondwet bekend maken. De bekendmaking zal plaatsvinden in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Een ieder die dat wenst kan hierbij aanwezig zijn.

Tijdens de openbare zitting zal de voorzitter van de Kiesraad, de heer Kummeling, verslag doen van het onderzoek van de Kiesraad naar de geldigheid van de stemming en de juistheid van de vaststelling van de uitkomsten van de stemming door de stembureaus en de hoofdstembureaus. De aanwezige kiezers worden in de gelegenheid gesteld mondeling bezwaren in te brengen. Aan het slot van de zitting zal een afschrift van het proces-verbaal aan de voorzitter van de Tweede Kamer worden overhandigd.

Bezoekers worden verzocht zich te melden bij de ingang van het kamergebouw aan de Lange Poten 4 en dienen over een geldig legitimatiebewijs te beschikken. Vanwege de veiligheidscontrole is het raadzaam uiterlijk 15:30 uur aldaar aanwezig te zijn. Pers kan zich tot en met donderdag 2 juni 16:00 uur aanmelden door het accreditatieformulier in te vullen (te downloaden in de rechterzijbalk van uw scherm). Voor overige informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Kiesraad (e-mail: kiesraad@minbzk.nl ; tel. 070 – 426 62 66).

bron: http://www.kiesraad.nl/nieuwsberichten/persbericht_kiesraad

woensdag 1 juni 2005

stem etiquette

De etiquette in nederlandse stemburo's is slonzig.
Op RTL 4 zag ik een camera inzoomen op knoppen die op dat moment werden ingedrukt.
Dat die cameramensen geen respect tonen voor het stemgeheim is tot daar aan toe, maar dat ze door hun werkgever niet worden teruggefloten is ernstig. Dat het materiaal wordt uitgezonden is schandalig, en dat niemand er iets van zegt, of minstens proces-verbaal opmaakt, is tekenend voor het verval van de waarden die heersten rond de verkiezingen.
Het feit dat de mensen die toezicht zouden moeten houden op de gang van zaken op het stemburo dergelijke schending van de privacy en zulk disrespect voor het stemgeheim op laffe wijze tolereren is heel jammer.

Femke Halsema kwam in beeld terwijl zij demonstratief met haar stembiljet zwaaide waarop een voor-stem was ingevuld. Het was een papieren biljet, ze stemde in Amsterdam. En dat, terwijl ik dacht dat het maken van propaganda voor het eigen standpunt op en rond het stemburo niet is toegestaan.

Hierover heb ik bij de kiesraad het volgende gevonden:
----------------------------
Omgeving stemlokaal
De Kieswet geeft geen regels omtrent de propaganda in de omgeving van het stemlokaal, maar regelt alleen dat kiezers niet beïnvloed mogen worden in het stemlokaal (artikel J 36 Kieswet). Het aanplakken van posters in de buurt van of aan de buitenzijde van een stembureau is derhalve toegestaan (mits niet strijdig met het al genbomende artikel 2.4.2, vierde lid, van de model-APV of bij onroerende zaken met toestemming van de rechthebbende).
De media benaderen graag mensen die een stembureau verlaten. Op de openbare weg is dit in principe vrij. Indien dit gebeurt op een terrein (bijvoorbeeld een schoolplein) kan de rechthebbende van dit terrein op grond van zijn eigenaarbevoegdheid de personen vragen zich te verwijderen. Daarnaast kan, als activiteiten de behoorlijke voortgang in het stembureau beïnvloeden, de voorzitter van het stembureau maatregelen nemen (artikel J 38 Kieswet).
-----------------------------
bron: http://www.kiesraad.nl/contents/pages/7775/veelgesteldevragen.pdf

Merk op dat hier wordt gesproken over de omgeving van het stemlokaal, en niet over in het stemlokaal
Volgens de Haagsche Courant zou de blanco-knop onduidelijk zijn gepositioneerd op de stemmachine.
Woordvoerder Krijnen van de Kiesraad erkende dat er in Delft verkeerde voorlichting is gegeven toen daar is gezegd dat de blanco-knop niet bestaat.

Nergens nieuws over de wijze van tellen en de gang van zaken rond de telling.

JP stemmachine

Ik heb ontdekt dat Google de mogelijkheid bied om volledig geautomatiseerd te worden geattendeerd op nieuw verschenen websites waarin een door je zelf op te geven sleutelwoord staat.

Google stuurt mij nu automatisch alle nieuwe websites waarin het woord 'stemmachine' voorkomt.
Ik heb nu verschillende meldingen van websites die over een stemmachine schrijven, maar allemaal schrijven ze over JP's stemmachine, en dat is een propaganda filmpje van de SP.
Het is te zien op:
http://www.sp.nl/nieuws/actie/grondwet/stemmachine/

Daarmee bewijst de SP dat ze geen belangstelling hebben voor een transparante telling van de stemmen.