Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 9 juni 2005

haagse wartaal

De antwoorden op de vragen zijn binnen ....

-----------------------------
Inzake: stemmen tellen voor Referendum over het verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet.

De gemeenteraad

Het raadslid de heer M.F. Dufresne heeft op 3 mei 2005 een brief met daarin drie vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Ingevolge het bepaalde in artikel 35, lid 4, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.

1.

Op welke wijze is het College van plan de stemmen te tellen die bij het referendum over de Europese Grondwet zullen worden uitgebracht?

De stemmen die op 1 juni 2005 in 246 stemlokalen in Den Haag worden uitgebracht worden geteld middels het uitlezen van de stemgeheugens uit de stemmachines waarop de kiezers hun stem op 1 juni 2005 uitbrengen. Het aantal stemmen voor, het aantal tegen ( het totaal van deze twee is het aantal geldige stemmen) en het aantal blanco. Het aantal blanco stemmen telt mee voor het opkomstpercentage. Het uitlezen van de stemgeheugens is gekoppeld aan het Integraal Stem Systeem dat hoort bij de stemmachines die worden gebruikt. Het papieren strookje met de aantallen wordt geprint uit de stemmachine. Het strookje wordt aan het proces-verbaal Wrreg 11/ N10-3 geniet.

De stemgeheugens worden vanaf 21.00 uur (sluiting stembureaus) naar het dichtstbijzijnde stadsdeel-kantoor gebracht door de wijkambtenaar. Hier worden ze afgetekend, wordt de uitslag ingelezen op de daartoe opgestelde PC’s en doorgezonden naar de centrale uitslag-PC op het Spui die de totaaluitslag genereert van alle Stadsdeelkantoren. Als het laatste stemgeheugen is ingelezen maakt de burgemeester de (voorlopige) Haagse uitslag bekend.

De stemmen uitgebracht door de Kiezers buiten Nederland komen van de briefstembureaus waar deze kiezers hun stembiljetten naar toegezonden hebben; Op 1 juni 2005 worden de enveloppen waarin de stembiljetten zich bevinden geopend en geteld.

Er zijn 9 buitenlandse briefstembureaus en 6 briefstembureaus in het gemeentehuis.

De briefstembureauleden tellen de aantallen biljetten met de hand en vermelden de totalen in het hiertoe bestemde proces-verbaal Wrreg 11/N 10-2; het aantal stemmen voor, het aantal stemmen tegen (het totaal van deze twee is het aantal geldige stemmen) en het aantal ongeldige stemmen.

Het aantal ongeldige stemmen telt mee voor het opkomstpercentage. De stembiljetten die bij briefstemmen worden gebruikt worden bij het Referendum met de hand geteld.

Op donderdag 2 juni zijn de uitslagen van de briefstembureaus opgeteld bij de voorlopige Haagse uitslag van woensdag 1 juni. Deze definitieve Haagse uitslag (uitslag Den Haag plus Nederlandse kiezers in het buitenland) wordt genoteerd in het PV Wrreg 11/Trw 125 Vrijdagochtend 3 juni maakt het Hoofdstembureau van kieskring 12 (is Den Haag) de definitieve uitslag bekend middels het PV Wrreg 14.

2.

Is het College van mening dat de telling op een open en inzichtelijke wijze moet gebeuren?

Ja, alleen stemmachine is zo geplaatst dat de privacy van de kiezer gewaarborgd is.

De tafel voor het stembureau is zo geplaatst dat de kiezers de verrichtingen van de 4 stembureauleden nauwkeurig kunnen gadeslaan. Ieder stembureau beschikt over de wettelijke voorschriften die op de stemming betrekking hebben. Op een display gekoppeld aan de stemmachine is inzichtelijk voor de aanwezigen hoeveel kiezers hebben gestemd. Om 21.00 uur mag niet meer gestemd worden en wordt de deur van het stemlokaal gesloten waarna deze direct weer wordt geopend voor belangstellenden die de uitslag van dat stembureau willen bijwonen. De telling vindt plaats door middel van het uitdraaien van het strookje uit het stemgeheugen. De voorzitter van het betreffende stembureau maakt de uitslag ter plekke bekend, vult het PV Wrreg N/10-3 in en bevestigd het strookje aan het proces verbaal. Dit gebeurt op een open en inzichtelijke wijze.

Ook op de Stadsdeelkantoren is het proces van afgeven, afvinken en inlezen van de stemgeheugens inzichtelijk voor belangstellenden. Dit geldt tevens voor de ontvangst van de uitslagen van alle ingelezen stemgeheugens van de 8 Stadsdeelkantoren op het gemeentehuis.

3.

Kunnen de gemeenteraadsleden meetellen?

Stembureauleden worden voorafgaand aan de dag van stemming benoemd. Gemeenteraadsleden kunnen uitsluitend meetellen als zij tot stembureaulid zijn benoemd. Op de briefstembureaus worden de stembiljetten handmatig geteld. Het aantal stemmen van de stemgeheugens van de stemmachines wordt electronisch uitgeprint. Daarnaast geldt het wetsartikel uit de Kieswet J 14: “De leden van een stembureau geven tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid”.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,
D.M.F. Jongen B.J. Bruins, lo.

bron: ris.denhaag.nl

Geen opmerkingen: