Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 29 december 2007

Duitsland aan de beurt

Het jaar is bijna voorbij. Wat is er gebeurd?

Wijvertrouwenstemcomputersniet heeft leuke en leesbare nieuwsbrieven voortgebracht met goede nieuwsoverzichten.
Het wordt daardoor steeds overbodiger voor mij om dit blog bij te houden. Bovendien verlies ik mijn aandacht voor het onderwerp enigzins. Hoe gaat het verder?

Zeker is in ieder geval dat na een lezing van Rop Gonggrijp op een hacker festijn van de Chaos Computer Club de oosterburen er zin in hebben om Nedap aan te pakken.
Zie ook het verslag van Webwereld dat gewoontegetrouw goed verslag doet van de perikelen rond de stemcomputer.

dinsdag 13 november 2007

Uncounted [the movie]

In de USA is er een nieuwe film verschenen, en jawel, die gaat over stemcomputers.
En uit Tennessee komt het bericht dat in 50 staten rechtszaken worden aangespannen tegen de black-boxen, de stemcomputers.

donderdag 1 november 2007

Stemmen in de USA

In de USA is men over het algemeen nogal electrisch ingesteld en dus ook bij de verkiezingen, zie bijvoorbeeld: The Election Technology Library of deze
Voting System Testing and Certification
Ook in de USA zijn er hele grote problemen met stemcomputers. Er woedt een groot debat en men zoekt naarstig naar oplossingen.

Als je mee wil denken met de grote jongens overzee dan kan dat.
We look forward to receiving your input and suggestions.

maandag 1 oktober 2007

Een verpletterende overwinning

De actiegroep Wij vertrouwen stemcomputers niet heeft een verpletterende overwinning behaald op de schurken van Nedap en hun ambtelijke en politieke trawanten: de rechter heeft bepaald dat de goedkeuring van de stemcomputers niet terecht was. Van harte! Goed gedaan.

Maar het is ook wel schrikken. Tjongejongus. We hebben de laatste jaren nooit fatsoenlijke vekiezingen gehad. We zitten opgescheept met een illegale regering.

zondag 30 september 2007

10.000 stemprinters & tellers

Er is een Rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces. Op basis van dat rapport wil de staatssecretaris de regeling goedkeuring stemmachines intrekken, en dat is goed nieuws want dat zou het einde betekenen van de stemcomputer. Maar het is de vraag wat voor regeling er voor in de plaats komt.
Want .. in het rapport wordt geadviseerd om de stemcomputers om te bouwen tot stem-print & tel-computers. Zodat er uiteindelijk toch nog door computers geteld gaat worden.

Een citaat van bladzij 96 uit het rapport:

· Aangenomen mag worden dat bij een aanbesteding voor ongeveer 10.000 stemprinters en stemtellers de prijs voor de apparatuur en programmatuur minstens 20% lager zal kunnen uitvallen dan de stuksprijs die door leveranciers wordt gevraagd.
· Aangenomen is dat programmatuur voor de stemprinter en de stemmenteller nog niet bestaat en dus zal moeten worden ontwikkeld (maatwerk). De kosten hiervan kunnen pas worden bepaald als daarvoor een functioneel en technisch ontwerp is gemaakt en op basis daarvan een berekening kan worden gemaakt van de kosten die met de ontwikkeling gemoeid zijn.
· Maatregelen tegen compromitterende straling (TEMPEST) zijn alleen wenselijk voor de stemprinter. De Commissie heeft verschillende binnen- en buitenlandse deskundigen op dit terrein geraadpleegd. Op basis van de verkregen informatie moet worden aangenomen dat TEMPEST-bestendige apparatuur minimaal twee maal zo duur is als commercieel verkrijgbare apparatuur.

donderdag 27 september 2007

Heel fijn

Er zijn berichten dat de stemcomputer door de commissie Korthals Altes is afgekeurd.

Heel fijn.

Maar zolang de interne besluitvorming binnen politieke partijen nog door technofiele fabulatoren wordt gedomineerd, zoals laatst bij de PvdA, blijft het probleem bestaan. De besluitvorming tijdens het Songfestival is leuk knopjes-amusement maar dat soort populisme mag saaie en degelijke en eerlijke verkiezingen nergens tijdens de politieke processen in de weg staan. Ook niet binnen partijen, of bij de waterschappen.

dinsdag 25 september 2007

de PvdA computer

Er is een nieuwe voorzitter gekozen in de PvdA, een politieke partij die deel uitmaakt van de regering. Er is gekozen met computers, net als eerder bij interne VVD verkiezingen

Zo langzamerhand begin ik een beetje te begrijpen waarom binnen politieke partijen zo weinig weerklank is voor kritiek op stemcomputers: de machtsverhoudingen binnen de partijen steunen op de mogelijkheden van de stemcomputers die de partijen zelf gebruiken. Maar ik blijf het vreemd vinden dat journalisten er zo onverschillig tegenover staan: er is maar liefst zes keer opnieuw geteld voordat er een uitslag is, en zonder redelijke verklaring voor het hertellen.

Trouw:
"Vijf rondes lang kreeg Pronk de meeste nummer-één-stemmen maar steeds geen absolute meerderheid. In de zesde ronde wijzigde het beeld in het voordeel van Ploumen. Zij kreeg uiteindelijk 54 procent van de uitgebrachte stemmen."

Men accepteert kennelijk dat er opnieuw geteld wordt tot er een aanvaardbare uitslag is. De journalistiek maakt hierdoor een murw gekletste indruk. En Jan Pronk is even onverschillig als Al Gore of John Kerry over hun nederlagen.

Maar er gloort hoop. De man die zich als directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving met de Nedap computers bezig heeft moeten houden, mr. H.P. Heida, is ook voorzitter van de stuurgroep Omstreden Democratie en hij mag vrijdag 12 oktober a.s. een startconferentie voor het programma openen op de Laan van Nieuw Oost Indië 300, Den Haag bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, om 12:30 uur.

donderdag 20 september 2007

Operationele doelstelling 7.2

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft plannen klaarliggen om op nog veel grotere schaal computertechnieken in te zetten bij het beheersen van de burger. Zij vertellen dat zo:


motivering
Om een dienstbare overheid, minder administratieve lasten en hoogwaardige publieke dienstverlening te realiseren voert de overheid de programma’s «Vermindering regeldruk burgers» en «De elektronische overheid» uit. Door innovatie, ontwikkeling van nieuwe instrumenten en doorontwikkeling van de bestaande informatie infrastructuur wordt de overheid slagvaardiger en toegankelijker
.

Na de overheid moet dus ook de burger electronisch worden. Want een electronische burger is wel zo eenvoudig af te handelen.. tenzij die een flinke kortsluiting veroorzaakt.

Natuurlijk gaan de futuristische ambtenaren ook domweg verder met stemcomputers. Dat blijkt uit deze ene zin:
De basisvoorziening Internetstemmen is een generiek multifunctioneel inzetbare internet-stembouwsteen.


Deze ambtelijke science fiction komt hier vandaan:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

3.10 Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector (artikel 7)


Met dank aan Simon Oosthoek

dinsdag 10 juli 2007

dat rookt en stinkt

Zeshonderd stemcomputers verwoest bij brandANP

EIBERGEN - Een nevenvestiging van stemcomputerfabrikant Nedap in Eibergen is dinsdag door brand verwoest.Volgens de politie moet het pand aan de Nijverheidsweg als verloren worden beschouwd. Bij het bestrijden van het vuur waren verscheidene korpsen uit de omgeving betrokken, die in totaal zestig man inzetten. Rond 14.30 uur had de brandweer de brand bedwongen.


Volgens een medewerker van het bedrijf zijn zeker zeshonderd stemcomputers in vlammen opgegaan. Niemand raakte gewond. De brand brak uit rond 12.30 uur. Met geluidswagens werden omwonenden gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden.van : de Volkskrant Zie ook : Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

vrijdag 29 juni 2007

Papieren alstublieft

Onder andere bij rechtennieuws.nl is de volgende oprisping van onze Kiesraad te lezen:
Advies Kiesraad: legitimatieplicht bij stemmen

Gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2007 om 19:00
Organisatie: KiesraadDe Kiesraad adviseert om een legitimatieplicht in te voeren bij het stemmen. Op dit moment hoeven kiezers zich alleen maar te legitimeren als hen daarom wordt gevraagd door het stembureau, bijvoorbeeld wanneer zij naast hun eigen stem ook een volmachtstem uitbrengen. Bij de afgelopen verkiezingen hebben zich verschillende incidenten voorgedaan met kiezers die een stem uitbrachten terwijl zij daartoe niet bevoegd waren.

De Kiesraad vindt dat de integriteit van het verkiezingsproces beter wordt gewaarborgd als alle kiezers om een legitimatiebewijs wordt gevraagd. Invoering van een dergelijke verplichting is bovendien niet langer bezwaarlijk, nu er in Nederland al een algemene legitimatieplicht bestaat. De Kiesraad legt in zijn advies ook het verband met een ander kwetsbaar aspect van het huidige stelsel, te weten de ruime mogelijkheden om bij volmacht te stemmen. In het najaar komt de Kiesraad met een apart advies over het stemmen bij volmacht.


De Kiesraad heeft nu de kiezer in het vizier als crimineel element waartegen maatregelen genomen moeten worden. Maar geen woord over maatregelen tegen stemcomputerfraude! Dat is vreemd! Verdacht zelfs!!! Hoe zit het met de integriteit van de Kiesraad? Is de Kiesraad wel te vertrouwen? Legitimeren deze lieden zich wel voldoende? Want dat schijnt te hellepe ...

vrijdag 22 juni 2007

tweedeling

In "Nieuws uit Amsterdam" was een poosje terug te lezen:

'Geen waarnemers bij verkiezingen'

15 juni 2007 - De organisatie 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' wil worden toegelaten als binnenlandse waarnemer bij de verkiezingen in 2009. Staatssecretaris Ank Bijleveld zegt dat dit niet mogelijk is.

Volgens 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' is dit onzin, aangezien de OVSE ook onlangs een waarnemersmissie heeft gestuurd. "Dit soort geheimzinnigdoenerij rond verkiezingen is precies datgene waar Nederland andere landen zo graag de les om leest".


In Amsterdam wordt met potlood en papier gestemd. Dat Amsterdammers met wantrouwen de verkiezingen in de rest van Nederland bekijken is begrijpelijk. Maar dat de amsterdamse actiegroep van computerexperts zichzelf vergelijkt met de OVSE is raar. De OVSE is een club van buitenlanders, die niet zelf betrokken zijn bij de verkiezingen. Juist daarom kunnen zij goed optreden als onafhankelijke waarnemers. Amsterdammers mogen natuurlijk wel als waarnemer bij onze verkiezingen optreden, net als andere Nederlanders. Maar daarvoor is geen speciale status nodig, of we computerexpert zijn of niet.
Punt is alleen dat we helemaal niets kunnen controleren bij stemcomputers - en daaruit moet eenvoudig de conclusie worden getrokken dat de verkiezingen niet voldoen aan de minimale eisen.
Een beetje computerexpert zou die conclusie ook zonder speciale status kunnen trekken.

woensdag 9 mei 2007

Video

Google Alerts gaf vandaag de melding dat er video's op het web staan met televisie programma's over de perikelen rond stemcomputers. Handig!

Dit is de link

(Het is een beetje vreemde link omdat het naar wholinks2me verwijst, maar ach, who cares.)

donderdag 3 mei 2007

Rapport niet verder verspreid


Burgemeester
Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag

Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën


27 april 2007

Onderwerp
Brief aan de voorzitter commissie VBF iz visitatie opslagruimte stemmachines


Dames en heren,

Tijdens de voorbereiding van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is, zoals u bekend is, veel commotie ontstaan rondom de stemmachines.

Mede daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop de opslag van stemmachines plaatsvindt.

Bij een veertigtal gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag, heeft deze zgn. visitatie plaatsgevonden. De rapportage is op 8 maart 2007 door mij ontvangen.

Tot mij genoegen kan ik u melden dat de wijze waarop de gemeente Den Haag de stemmachines opslaat en de daarbij genomen veiligheidsmaatregelen, volledig aan de voorwaarden van het onderzoek voldoet. De gemeente Den Haag kan op dit punt de toets der kritiek doorstaan.

U zult kunnen begrijpen dat dit rapport, mede gelet op het feit dat het om een aantal veiligheidsaspecten gaat, niet verder verspreid wordt.

Het rapport maakte nog wel gewag van een tweetal kleine punten ter optimalisering van de opslag; ik heb gemeld dat deze inmiddels zijn gerealiseerd. Het betreft een voorstel om het sleutelbeheer te herzien – hieraan is inmiddels gevolg gegeven – en de opslag van de stemgeheugens (die overigens ook binnen de beveiligde ruimte plaatsvindt). Hiervoor is inmiddels een extra kluis aangeschaft en hierin zijn de stemgeheugens nu ondergebracht.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

W.J. Deetman

bron: deze link

zaterdag 28 april 2007

AIVD 2006

Het jaarverslag van de Algemene Veiligheidsdienst heeft in hoofdstukje 8.6.3 het volgende te melden:

In de loop van 2006 verschenen er in de pers berichten waarin twijfels werden geuit over de beveiliging van stemmachines. Naar aanleiding hiervan heeft de AIVD, op verzoek van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK), onderzocht of het mogelijk zou zijn dat anderen dan de kiezer in en/of buiten het stemlokaal zouden kunnen zien of horen wat er gestemd is. Uit dit onderzoek bleek dat afluisteren van stemmachines inderdaad mogelijk was. De minister voor BVK heeft, op basis van de rapportage van de AIVD, besloten om de goedkeuring voor twee typen stemmachines in te trekken. In januari 2007 zijn metingen aan een aangepast type SDU-stemmachine uitgevoerd. Bij deze metingen bleek ook dit aangepaste type kwetsbaar voor afluisteren door het opvangen van elektromagnetische straling voorbij de maximumafstand die de minister voor BVK acceptabel acht. De minister voor BVK handhaafde de intrekking van de goedkeuring voor de betreffende stemmachine. Hierop heeft SDU in kort geding geëist dat de minister voor BVK nieuwe metingen door de AIVD zou laten uitvoeren. De voorzieningenrechter heeft de fabrikant in het gelijk gesteld. Bij de nieuwe metingen is wederom gebleken dat de geleverde stemmachines kwetsbaar zijn voor aanvallen op afstanden die groter zijn dan het genoemde maximum en de intrekking bleef van kracht.

Inleiding bij een verweesd dossier

Inleiding


Het vertrouwen in de overheid, in het bijzonder haar instituties en de relatie met de burgers is niet meer vanzelfsprekend. Het wegebben van die vanzelfsprekendheid komt voort uit onduidelijkheid en onzekerheid van wat overheid en burger van elkaar verwachten.


Bij één van de meest vitale kernprocessen van onze democratie, vrije en geheime verkiezingen voor de onderscheiden volksvertegenwoordigingen, is wel sprake van een groot vertrouwen van de burger voor het overheidshandelen. Groot vertrouwen in de overheden, haar medewerkers en de duizenden vrijwilligers, die als leden van de stembureaus zorgdragen voor een ordelijk verloop van de verkiezingen. Groot vertrouwen in de stemtechnieken, of dat nu de klassieke stembiljetten en potloden zijn of stemmachines1.
Er is geen twijfel geweest over de geldigheid van de verkiezingen. Er is ook geen twijfel gerezen over de betrouwbaarheid van de uitslag van verkiezingen. Het vertrouwen is niet afgenomen nu de betrouwbaarheid van de stemmachines het afgelopen jaar voorwerp van maatschappelijk en politiek debat is geworden.

Juist vanuit het vertrouwen in het verkiezingsproces kan er met open blik worden gekeken naar de wijze waarop de besluitvorming over onze meest gebruikte stemtechniek, de stemmachines, is verlopen.

Alles is mensenwerk, tot aan het ontwerpen van de software voor de uitslagberekening aan toe. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is wel de taak van de overheid om het verkiezingsproces – en de positie van de stemmachines daarin - met zodanige waarborgen
te omkleden dat de kans op fouten geminimaliseerd wordt, zeker nu er nog maar zeer weinig gemeenten zijn die uit vrije wil het stembiljet en het potlood gebruiken.

Het rapport van de Commissie Besluitvorming Stemmachines omvat een beschrijving van de wijze waarop bewindspersonen, adviescollege en andere betrokken partijen het onderwerp hebben benaderd.2 Daarbij is ook betrokken dat de Kieswet in de voorschriften een decentraal karakter draagt.

Het rapport beziet het onderwerp vanuit een politiek-bestuurlijke oog en ziet minder op de technische werking van de stemmachines. Het beschrijft chronologisch de politieke ontwikkelingen ten aanzien van stemmachines, destilleert daaruit een aantal conclusies over de handelwijze van de betrokken partijen en doet aanbevelingen voor de toekomst.


Het is het verhaal van een overzichtelijke ambtelijke taak, die van tijd tot tijd in het politieke domein terecht komt. Die in dat politieke domein niet de inhoudelijke aandacht krijgt die het verdient en veelal procesmatig wordt behandeld. En dan even snel weer uit het politieke domein verdwijnt, tot zich weer een aanleiding voordoet, zoals een internationale ontwikkeling,
nieuwe beleidsdesiderata of de technologische vooruitgang.


Het is het verhaal van een verweesd dossier, dat om politieke sturing en aandacht vraagt.

Commissie Besluitvorming Stemmachines


LEDEN

L.M.L.H.A. Hermans

M.J.W. van Twist

SECRETARISSEN

H.G.M. Cornelissen

M. Schulz1 Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationaal Kiezersonderzoek, 27 februari 2007

2 TK 2006-2007, 30 800 VII, nr. 40 Overeenkomstig de toezegging van de toenmalige Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in een algemeen overleg (8 februari 2007) met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft het rapport de besluitvorming tot en met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten van 7 maart
2007 beschreven.

woensdag 25 april 2007

Takeaway message

Er zijn grote problemen in de USA!
The takeaway message is this:

The State of Ohio's real-time, streaming election results are first diverted through Chattanooga, TN, to a GOP-only web firm and the servers currently hosting georgewbush.com, as well as other key Republican web sites.

Lees verder bij ePluribus Media

donderdag 19 april 2007

Mon dieu!

In la France worden bij de komende presidentsverkiezingen ook stemcomputers gebruikt! En daartussen zitten zelfs Nedaps fraude-apparaten.
Maar dat gaat zomaar niet. Er zijn al rechtszaken aangespannen. Het spectacle is te volgen via de uitgebreide website van Ordinateurs-de-vote.org .
En daar zien we ook het bedroevende nieuws dat in Afrika afgekeurde stemcomputers alsnog worden ingezet. Meer daarover bij techmocratie.org En français , quiqui.

woensdag 18 april 2007

Beveiliging stemfraude-machines aangepakt

Het is overal te lezen. Staatssecretaris Bijleveld reageert op een rapport van de commissie die het gebruik van stemfraude-machines bij verkiezingen in Nederland moest onderzoeken. En haar conclusie is dat de beveiliging moet worden verbeterd.
Nou... Dank u wel mevrouw de staatssecretaris!

Er staat, zoals gebruikelijk, een goed overzicht van de berichten over de commissie-Hermans, en de inzichten van de staatssecretaris, op de mediapagina van de actiegroep: www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

donderdag 8 maart 2007

Vragen van het lid Gerkens (SP)

2060708590

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bedrijf Groenendaal. (Ingezonden 2 maart 2007)

  1. Is het waar dat het bedrijf Groenendaal druk op u uitoefende om vertegenwoordigers van de Stichting «wij vertrouwen stemcomputers niet»1 monddood te maken door hen buiten de onafhankelijke commissie Korthals-Altes te houden en hen desnoods in de gevangenis te gooien?1

  2. Wat vindt u van die suggesties? Hoe reageerde u hierop? Wat kunt u nog meer doen?

  3. Wat vond u van de brief die het bedrijf Groenendaal aan gemeenten stuurde over het stemcomputercrisisbeleid?1

  4. Hebt u vertrouwen in Nedap? Bent u van plan het bedrijf te kopen? Bent u voornemens in de toekomst nog zaken te doen met dit bedrijf? Kunt u uw antwoord toelichten?

  5. Wat vindt u van het optreden van het bedrijf Groenendaal?

  6. Deelt u de mening dat het bedrijf Groenendaal de veiligheid en integriteit van de verkiezingen laat prevaleren boven het bedrijfsbelang van Nedap dan wel zijn eigen belang?
    Kunt u uw antwoord beargumenteren?

  7. Kunt u alle relevante documenten aan de Kamer doen toekomen?

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Duyvendak (GroenLinks), ingezonden 1 maart 2007 (vraagnummer 2060708530).


1 Persbericht «Wij vertrouwen stemcomputers niet», 28 februari 2007.
donderdag 1 maart 2007

GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

To: gl-persberichten@list.xs4all.nl
Date: Wed, 28 Feb 2007 17:00:11 +0100
From: gl-persberichten@list.xs4all.nl
Subject: [Gl-persberichten] GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

28 februari 2007

De stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet stelt dat de minister van BZK mogelijk onder druk is gezet door de monopolist die de software voor stemcomputers levert. Dit volgt op eerdere berichtgeving over onbetrouwbare stemcomputers. GroenLinks wil snel opheldering.

De stichting 'wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft geheime stukken over stemcomputers ontvangen via de Wet Openbaarheid Bestuur. Op basis van die stukken concluderen zij dat de minister vatbaar is voor afpersing door de monopolist die de software voor de Nederlandse stemcomputers levert. Wijnand Duyvendak heeft de minister om opheldering gevraagd.

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Heeft u de artikelen Stemmen blijft linke soep met software van kleine monopolist en Drie man zijn monopolist tegen wil en dank in het NRC Handelsblad van woensdag 28 februari gelezen?

2. Klopt het dat de Kiesraad heeft geconcludeerd dat zonder de hulp van het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd? Zo ja, bent u het met de Kiesraad eens? Wat is uw oordeel over deze situatie? Is er in deze situatie sprake van een monopoliepositie van Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen? Bent u bereid maatregelen te treffen om deze situatie tegen te gaan?

3. Is het u bekend en klopt het dat Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen heeft gedreigd alle activiteiten te staken indien vertegenwoordigers van de stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet plaats zouden nemen in de onafhankelijke commissie die onderzoek verricht naar het verkiezingsproces? Wanneer bent u hiervan op de hoogte gesteld? Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen?

4. Is het u bekend en klopt het dat het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen het overnemen van de aandelen in dat bedrijf tegen een redelijke prijs als voorwaarde heeft gesteld voor medewerking aan de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007? Zo ja, wat is uw oordeel over deze situatie? Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen?

woensdag 28 februari 2007

Open brief wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Van:Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”
Linnaeusparkweg 98 tel: +31 20 463 6394
1098 EJ Amsterdam fax: +31 20 663 8511
The Netherlands mail:info@wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

Aan:Ministerie van BZK
t.a.v. minister Ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft: Afpersing door dhr. Groenendaal m.b.t. stemcomputers
Amsterdam, 28 februari 2007,

Zeer geachte minister Ter Horst,

Zoals u waarschijnlijk bekend is maakt onze stichting zich zorgen om het verkiezingsproces.
Heden vragen wij uw aandacht voor een zaak die de ernst van de ontstane situatie nogmaals onderstreept en die naar onze mening uw onmiddellijk ingrijpen vergt. Recentelijk ontvingen wij uit handen van de Kiesraad een serie documenten in het kader van een door ons ingediend Wob-verzoek. Uit deze documenten blijkt zonneklaar dat uw ambtsvoorganger Nicolaï ten tijde van de afgelopen verkiezingen werd afgeperst door de grootste leverancier van stemcomputers en verkiezingssoftware. Bijgevoegd treft u een persbericht over deze zaak aan zoals dat per heden ook op de website van onze stichting te vinden is. Op deze website bevinden zich ook alle in het persbericht genoemde ondersteunende documenten.

De situatie doet zich helaas voor dat de onafhankelijke controles op stemcomputers bar weinig voorstellen en dat de fabrikanten grotendeels zichzelf controleren. In dat licht is het in onze ogen aan de Nederlandse kiezers niet uit te leggen dat de minister voor de laatste verkiezingen een persbericht deed uitgaan met als titel “geen twijfel aan betrouwbaarheid van stemmachine” terwijl hij op datzelfde moment door de volstrekt onmisbare leverancier van stemcomputersoftware onder grote druk werd gezet. (De leverancier wilde onder meer dat de staat zijn bedrijf kocht omdat hij anders niet aan de organisatie van de provinciale verkiezingen mee zou werken.)

De afhankelijke en kwetsbare positie waarin de overheid zich m.b.t. de organisatie van verkiezingen heeft gemaneuvreerd is de overheid weliswaar aan te rekenen maar mag ons inziens absoluut geen reden zijn om deze dreigementen nu op hun beloop te laten. De stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet” roept u op om, voor zover dit nog niet is geschied, onverwijld al het strafrechtelijk, civielrechtelijk en bestuurlijk nodige te doen om het vertrouwen in het kiesproces en de integriteit van de overheid te herstellen.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

Stichting “Wij vertrouwen stemcomputers niet”,

Rop Gonggrijp, voorzitter

vrijdag 9 februari 2007

afleidingsmanouvre geslaagd

Minister Nicolaï heeft na de aanslag van wijvertrouwenstemcomputersniet.nl vorig jaar eens met zijn team een plannetje bedacht. Een heel goed maar geen origineel plannetje om de aandacht af te leiden. Zo gaat het altijd in Den Haag. De afleidingsmanouvres rond de SDU stemcomputer, die toch al een flop is, zijn er het gevolg van. De SDU krijgt de schuld, maar wel een schadevergoeding. En de Nedap-stemcomputer blijft zo buiten schot.

Het ministerie van Nicolaï kraait vergenoegt op zijn website:
"De Tweede Kamer stemt in met de beleidslijn van minister Nicolaï, dat de SDU-stemmachines niet gebruikt mogen worden bij de Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart. Dat bleek tijdens een Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie van BZK op 8 februari." De tweede kamer stemt dus ook in met het gebruik van Nedap computers bij de komende verkiezingen, hoewel over de fundamentele problemen met die dingen dus niet is gesproken...

Het is jammer dat de nederlandse volksvertegenwoordigers er steeds weer zo makkelijk intrappen.

zaterdag 13 januari 2007

Geachte heer Nicolaï,

Dit is een briefje van een kamercommissie inzake stemcomputers:

Den Haag, 10 januari 2007

07-BZK-B-001

Geachte heer Nicolaï,

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten u de navolgende vragen ter beantwoording voor te leggen.

1. De NewVote computer is destijds afgekeurd wegens het probleem van het afluisteren. Bij de veiligheid van het computer zijn ook andere vraagtekens gezet, onder andere wegens modem en de Windowsprogrammatuur. U hebt deze vragen in de Kamer onderstreept en toegezegd dat er geen uitslagen via het modem worden doorgegeven als er ook maar enige twijfel bestaat over de veiligheid van de doorgifte (AO 12 oktober 2007, Kamerstuk 2006-2007, 30800 VII, nr 18). Kunt u meedelen op welke wijze deze en mogelijk andere problemen zijn onderzocht, en wat daar de uitkomst van is? Kunt u nu
garanderen dat de NewVote computer in alle opzichten voldoet aan de veiligheidseisen?
2. De aanpassingen die Sdu heeft gedaan, hebben onder meer de maken met de kleurstelling van het beeld. Kunt u garanderen dat ook kleurenblinden zelfstandig van de aangepaste computers in alle geheimhouding gebruik kunnen maken?
3. Is het waar dat de onafhankelijke commissie-Korthals Altes geen advies uitbrengt over de hernieuwde introductie van de NewVote stemcomputer? Waarom? Brengt deze commissie überhaupt geen advies uit over de stemprocedure bij de Statenverkiezingen? In de brief van 20 december 2006 (30800 VII, nr. 24) geeft u de commissie in dezen geen rol meer en in de brief aan de gemeenten (Kenmerk 2007 – 0000000419) geeft u wat betreft de NewVote de commissie ook geen rol meer. Hoe verhoudt zich dit tot de
toezegging in de brief van 31 oktober 2006 (30800 VII, nr. 10): “De commissie zal in ieder geval als opdracht krijgen te adviseren over aanvullende maatregelen voor de verkiezingen in maart 2007 voor de Provinciale Staten”?
4. De aandelen van de Sdu zijn in 2006 in eigendom overgegaan van de Staat naar ABM AMRO Capital en Allianz. Is bij de overdracht van de eigendom enige afspraak gemaakt of anderszins iets vastgelegd over de (herintroductie van de) Newvote Stemcomputers?

De commissie zou het op prijs stellen de antwoorden op deze vragen einde van deze week te ontvangen.

Met vriendelijke groet,
de griffier van de commissie,

Mevr. H.J.M.M. de Gier

We wachten dus op antwoord terwijl de tijd wegtikt en nu voorbereidingen voor de Statenverkiezingen moeten worden getroffen. Uit tijdgebrek zal straks in het land niet met potlood kunnen worden gestemd.