Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 3 mei 2007

Rapport niet verder verspreid


Burgemeester
Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag

Aan: de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën


27 april 2007

Onderwerp
Brief aan de voorzitter commissie VBF iz visitatie opslagruimte stemmachines


Dames en heren,

Tijdens de voorbereiding van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is, zoals u bekend is, veel commotie ontstaan rondom de stemmachines.

Mede daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop de opslag van stemmachines plaatsvindt.

Bij een veertigtal gemeenten, waaronder de gemeente Den Haag, heeft deze zgn. visitatie plaatsgevonden. De rapportage is op 8 maart 2007 door mij ontvangen.

Tot mij genoegen kan ik u melden dat de wijze waarop de gemeente Den Haag de stemmachines opslaat en de daarbij genomen veiligheidsmaatregelen, volledig aan de voorwaarden van het onderzoek voldoet. De gemeente Den Haag kan op dit punt de toets der kritiek doorstaan.

U zult kunnen begrijpen dat dit rapport, mede gelet op het feit dat het om een aantal veiligheidsaspecten gaat, niet verder verspreid wordt.

Het rapport maakte nog wel gewag van een tweetal kleine punten ter optimalisering van de opslag; ik heb gemeld dat deze inmiddels zijn gerealiseerd. Het betreft een voorstel om het sleutelbeheer te herzien – hieraan is inmiddels gevolg gegeven – en de opslag van de stemgeheugens (die overigens ook binnen de beveiligde ruimte plaatsvindt). Hiervoor is inmiddels een extra kluis aangeschaft en hierin zijn de stemgeheugens nu ondergebracht.

Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

W.J. Deetman

bron: deze link

Geen opmerkingen: