Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 9 juni 2010

Kutmarokkaan op TwitterComputers zijn er in alle soorten en maten. Een Iphone is een mobiele telefoon en in feite een computer met een camera. Iemand met de nickname Kutmarokkaan op Twitter heeft bewezen hoe de minicomputer met camera het kiesgeheim kan schenden:


Kutmarokkaan

Gestemd op sadet van de SP.Geen km heffing, beschermt de privacy, goed voor mkb, komt actief op voor mensenrechten. http://yfrog.com/9gh5ofj 14 minutes ago via Twitter for iPhone

* 1 Retweet

* Reply
* Retweet

Op de site van yfrog.com kan je zien dat er een foto is gemaakt van het ingevulde stembiljet. De heer Kutmarokkaan heeft met zijn Iphone een interessante mogelijkheid aangetoond. De heer Kutmarokkaan heeft immers een bewijs geproduceerd van zijn keuze en daarmee is het in principe mogelijk de stem te gelde te maken. Ik denk dat het in strijd is met de Kieswet. In de Kieswet zijn immers allerlei bepalingen opgenomen om het onmogelijk te maken dat men kan bewijzen hoe men heeft gestemd om de handel in stemmen te voorkomen.
Het gebruik van van mini-camera's in het stemhokje zou daarom verboden moeten worden.

dinsdag 16 maart 2010

VNG tips over de WOB

Onderstaand is te vinden bij de VNG. Nieuws hierover bij Webwereld.

Versie 2, 15 maart 2010

Advies inzake Wob-verzoek Stichting Wij Vertrouwen De Stemcomputers Niet

Algemeen naar aanleiding van het verzoek

Wij hebben vernomen dat de Stichting 'Wij vertrouwen stemcomputers niet' aan alle gemeenten een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft gestuurd.
Hierin wordt verzocht om een aantal processen-verbaal. Deze documenten zijn openbaar en verstrekking ervan kan dus niet worden geweigerd. Wel kunnen de namen van de kiezers die bezwaar hebben ingediend in het proces-verbaal worden weggelakt (onderdeel 8 van het proces-verbaal van de zitting van een stembureau).
Het is ook mogelijk de namen en handtekeningen (onderdeel 12 van het proces-verbaal) van de stembureauleden weg te lakken op grond van de criteria in de Wob. Het moet echter wel duidelijk zijn uit hoeveel leden een stembureau heeft bestaan en door hoeveel leden het proces-verbaal is ondertekend. Overigens geldt de mogelijkheid tot weglakken van de namen niet als het namen betreft van bijvoorbeeld het hoofd of de leden van het centraal stembureau, die op enig moment al zijn gepubliceerd.
Tenslotte: een Wob-verzoek heeft schorsende werking en staat dus vernietiging van documenten in de weg staat.

Beslistermijn
U dient als bestuursorgaan op het Wob-verzoek zo spoedig mogelijk te beslissen, doch uiterlijk binnen vier weken na de dag waarop het verzoek is ontvangen. Voor de goede orde: de Wob bevat een schriftelijke en gemotiveerde verdagingsmogelijkheid voor ten hoogste vier weken.
In verband met de recente inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen wijzen wij u er nadrukkelijk op om - in verband met het verbeuren van dwangsommen - de wettelijke termijn (van vier weken) in acht te nemen.

Kosten
Ook het kostenaspect is van belang. Indien u informatie verstrekt, kunt u in elk geval op basis van de Legesverordening kosten in rekening brengen voor eventueel verstrekte kopie├źn van documenten.
Indien u de Legesverordening 2010 (en de daarbij behorende Tarieventabel) op uw website heeft gepubliceerd, dan kunt u de aanvrager hierop opmerkzaam maken.

Handreiking
Voor meer informatie over de Wob verwijzen wij u naar de VNG handreiking Transparant Bestuur uit 2009:
http://www.vng.nl/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/2009/WOBpublicatie2009.pdf