Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 13 januari 2007

Geachte heer Nicolaï,

Dit is een briefje van een kamercommissie inzake stemcomputers:

Den Haag, 10 januari 2007

07-BZK-B-001

Geachte heer Nicolaï,

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten u de navolgende vragen ter beantwoording voor te leggen.

1. De NewVote computer is destijds afgekeurd wegens het probleem van het afluisteren. Bij de veiligheid van het computer zijn ook andere vraagtekens gezet, onder andere wegens modem en de Windowsprogrammatuur. U hebt deze vragen in de Kamer onderstreept en toegezegd dat er geen uitslagen via het modem worden doorgegeven als er ook maar enige twijfel bestaat over de veiligheid van de doorgifte (AO 12 oktober 2007, Kamerstuk 2006-2007, 30800 VII, nr 18). Kunt u meedelen op welke wijze deze en mogelijk andere problemen zijn onderzocht, en wat daar de uitkomst van is? Kunt u nu
garanderen dat de NewVote computer in alle opzichten voldoet aan de veiligheidseisen?
2. De aanpassingen die Sdu heeft gedaan, hebben onder meer de maken met de kleurstelling van het beeld. Kunt u garanderen dat ook kleurenblinden zelfstandig van de aangepaste computers in alle geheimhouding gebruik kunnen maken?
3. Is het waar dat de onafhankelijke commissie-Korthals Altes geen advies uitbrengt over de hernieuwde introductie van de NewVote stemcomputer? Waarom? Brengt deze commissie überhaupt geen advies uit over de stemprocedure bij de Statenverkiezingen? In de brief van 20 december 2006 (30800 VII, nr. 24) geeft u de commissie in dezen geen rol meer en in de brief aan de gemeenten (Kenmerk 2007 – 0000000419) geeft u wat betreft de NewVote de commissie ook geen rol meer. Hoe verhoudt zich dit tot de
toezegging in de brief van 31 oktober 2006 (30800 VII, nr. 10): “De commissie zal in ieder geval als opdracht krijgen te adviseren over aanvullende maatregelen voor de verkiezingen in maart 2007 voor de Provinciale Staten”?
4. De aandelen van de Sdu zijn in 2006 in eigendom overgegaan van de Staat naar ABM AMRO Capital en Allianz. Is bij de overdracht van de eigendom enige afspraak gemaakt of anderszins iets vastgelegd over de (herintroductie van de) Newvote Stemcomputers?

De commissie zou het op prijs stellen de antwoorden op deze vragen einde van deze week te ontvangen.

Met vriendelijke groet,
de griffier van de commissie,

Mevr. H.J.M.M. de Gier

We wachten dus op antwoord terwijl de tijd wegtikt en nu voorbereidingen voor de Statenverkiezingen moeten worden getroffen. Uit tijdgebrek zal straks in het land niet met potlood kunnen worden gestemd.

Geen opmerkingen: