Het gaat hier over stemcomputers.

woensdag 6 december 2006

bezwaren bij verkiezingen

Van: Postbus Informatiepunt
Aan: vandrukken@gmail.com
Datum: 6 dec 2006 10:19
Onderwerp: bezwaren bij verkiezingen

Geachte heer/mevrouw Van Drukken,


De processen-verbaal van de stembureaus zijn op grond van de Kieswet aan de Tweede Kamer gezonden. Het opnemen van bezwaren in het proces-verbaal van het stembureau heeft tot doel het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden (in dit geval: de Tweede Kamer) te informeren over het verloop van de verkiezing. Het is immers de Tweede Kamer die (mede op basis van de processen-verbaal) kan besluiten dat er in een of meer stemdistricten een herstemming plaats moet vinden (de Kiesraad kan zo'n besluit niet nemen). De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven van de Tweede Kamer heeft alle processen-verbaal van de stembureaus ontvangen en in aanmerking genomen bij het oordeel dat de verkiezing regelmatig is verlopen.

Kiezers die bezwaren hebben ingediend worden overigens niet afzonderlijk bericht (de bezwaren in de zin van de Kieswet zijn geen bezwaren in de zin van de Algemene wet bestuursrecht).

De bezwaren uit de proces-verbalen die betrekking hebben op stemmachines zijn in afschrift doorgestuurd naar de Kiesraad, de proces-verbalen met overige bezwaren niet. De Kiesraad heeft daarom geen volledig overzicht van de ingediende bezwaren. Bij de openbare zitting van 27 december jl. tijdens welke het centraal stembureau de verkiezingsuitslag heeft vastgesteld, is mede verslag gedaan over de bezwaren die bij het centraal stembureau bekend waren. Het proces-verbaal van deze zitting van het centraal stembureau staat op de site van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).


met vriendelijke groet,


namens de Kiesraad,

mr S.M. Roodink,
Hoofd Informatiepunt Verkiezingen

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Van Drukken [mailto:vandrukken@gmail.com]
Verzonden: dinsdag 28 november 2006 10:26
Aan: Postbus Kiesraad
Onderwerp: bezwaren bij verkiezingen

Geachte,

Bij vele stemburo's zijn bij de afgelopen verkiezingen door kiezers bezwaren ingediend tegen de gang van zaken. Met name tegen het gebruik van stemcomputers is bezwaar gemaakt.
De kieswet schrijft voor dat die bezwaren op het het proces-verbaal worden vermeld, die u nu allemaal in uw bezit heeft.
Gaarne verneem ik van u hoeveel bezwaren zijn ingediend en wat de strekking van de bezwaren is.

Ook is van belang wat de Kiesraad verder gaat doen met de bezwaren die kiezers hebben gemaakt.
Krijgen degenen die de moeite hebben genomen om bezwaar te maken hierover nog een bericht?

gaarne verneem ik uw antwoord,


Hoogachtend,

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission of messages.
**********************************************************************************

Geen opmerkingen: