Het gaat hier over stemcomputers.

donderdag 1 maart 2007

GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

To: gl-persberichten@list.xs4all.nl
Date: Wed, 28 Feb 2007 17:00:11 +0100
From: gl-persberichten@list.xs4all.nl
Subject: [Gl-persberichten] GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

GroenLinks wil opheldering over mogelijke chantage bij stemcomputers

28 februari 2007

De stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet stelt dat de minister van BZK mogelijk onder druk is gezet door de monopolist die de software voor stemcomputers levert. Dit volgt op eerdere berichtgeving over onbetrouwbare stemcomputers. GroenLinks wil snel opheldering.

De stichting 'wij vertrouwen stemcomputers niet' heeft geheime stukken over stemcomputers ontvangen via de Wet Openbaarheid Bestuur. Op basis van die stukken concluderen zij dat de minister vatbaar is voor afpersing door de monopolist die de software voor de Nederlandse stemcomputers levert. Wijnand Duyvendak heeft de minister om opheldering gevraagd.

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Heeft u de artikelen Stemmen blijft linke soep met software van kleine monopolist en Drie man zijn monopolist tegen wil en dank in het NRC Handelsblad van woensdag 28 februari gelezen?

2. Klopt het dat de Kiesraad heeft geconcludeerd dat zonder de hulp van het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen geen verkiezingen kunnen worden georganiseerd? Zo ja, bent u het met de Kiesraad eens? Wat is uw oordeel over deze situatie? Is er in deze situatie sprake van een monopoliepositie van Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen? Bent u bereid maatregelen te treffen om deze situatie tegen te gaan?

3. Is het u bekend en klopt het dat Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen heeft gedreigd alle activiteiten te staken indien vertegenwoordigers van de stichting Wij vertrouwen stemcomputers niet plaats zouden nemen in de onafhankelijke commissie die onderzoek verricht naar het verkiezingsproces? Wanneer bent u hiervan op de hoogte gesteld? Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen?

4. Is het u bekend en klopt het dat het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen het overnemen van de aandelen in dat bedrijf tegen een redelijke prijs als voorwaarde heeft gesteld voor medewerking aan de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezing op 7 maart 2007? Zo ja, wat is uw oordeel over deze situatie? Welke actie is hier vanuit het ministerie van BZK op ondernomen?

1 opmerking:

Van Drukken zei

Antwoord van staatssecretaris
Bijleveld-Schouten (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties).
(Ontvangen 13 maart 2007)

1
Ja.

2 en 4
De toenmalige minister voor
Bestuurlijke Vernieuwing en
Koninkrijksrelaties, de heer Nicolaï, heeft geconstateerd dat het huidige verkiezingsproces een aantal kwetsbaarheden kent, waarvan de afhankelijkheid van de leveranciers van stemmachines en bijbehorende programmatuur er een is. Ook de Kiesraad heeft in het verleden kwetsbaarheden onderkend.
Vanwege de geconstateerde
kwetsbaarheden is in goed overleg met de Tweede Kamer besloten dat het verkiezingsproces in de toekomst anders moet worden ingericht ook ten aanzien van de verhouding tussen de overheid en de markt. De commissie Inrichting Verkiezingsproces onder leiding van de heer Korthals Altes zal het kabinet hierover gaan adviseren. De commissie zal voor 1 oktober 2007 haar advies uitbrengen.
De besluitvorming, zoals die zich in het verleden feitelijk heeft voorgedaan wordt onderzocht door de commissie Besluitvorming Stemmachines. Deze commissie, bestaande uit de heren Hermans en Van Twist zal, zo is in het algemeen overleg van 8 februari 2007 met de Tweede Kamer afgesproken, de
besluitvorming tot en met de verkiezing van 7 maart 2007 onderzoeken. De contacten tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad en het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen, ook over de suggesties van «Groenendaal» om het bedrijf te laten overnemen, maken daar deel van uit. De commissie zal op 2 april 2007 het eindrapport aan mij overhandigen.
Wat betreft de voorbereidingen van de verkiezing van 7 maart 2007 is de situatie als volgt: alle stemmachines zijn geprepareerd en gecontroleerd.
De stemgeheugens die gebruikt
worden bij de verkiezing zijn reeds enkele weken geleden door de gemeenten geprogrammeerd met behulp van de programmatuur van het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen. Op 22 en 23 februari 2007 heeft de test, uitgevoerd door een extern bureau, plaatsgevonden van de stemmachines met de
geprogrammeerde stemgeheugens.
Deze test heeft de voormalige
minister voor Bestuurlijke
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
aangekondigd in zijn brief van 2 februari 2007 (TK 2006–2007, 30 800 VII, nr. 36). De test is positief verlopen (in die zin dat er geen fouten zijn
aangetroffen).

3
Bij de samenstelling van de
commissie Inrichting Verkiezingsproces heeft uitsluitend het aspect van deskundigheid van de aangezochte leden meegewogen. Op geen enkele wijze is daarbij rekening gehouden met opvattingen van het bedrijf Groenendaal Bureau voor Verkiezingsuitslagen.
Overigens hebben vertegenwoordigers van de stichting «Wij vertrouwen stemcomputers niet» reeds voordat de commissie is gevormd aangegeven geen zitting te willen hebben in de commissie. De stichting gaf er de voorkeur aan om de commissie te voorzien van informatie.
Dat laatste is inmiddels ook gebeurd.
Vertegenwoordigers van de stichting «Wij vertrouwen stemcomputers niet» hebben op 18 januari 2007 een gesprek gevoerd met een delegatie van de commissie Inrichting Verkiezingsproces.