Het gaat hier over stemcomputers.

dinsdag 17 oktober 2006

stemmachine is in feite een teller

--------- Forwarded message ----------
From: Zaanen, Edward <Edward.Zaanen@minbzk.nl>
Date: 17-okt-2006 15:55
Subject: Uw bericht van 29-9-2006
To: vandrukken@gmail.com

Geachte mevrouw Van Drukken,

 

Vriendelijk dank voor uw bericht van 29-9-2006. Hierin stelde u een vraag over de wijze waarop stemmen worden opgeslagen door stemmachines, naar aanleiding van een tekst op de website van het ministerie. Op uw vraag kan ik u het volgende antwoorden.

 

Navraag bij de producent leert dat het níét het geval is dat de stemcomputer nummers ophoogt. Elke stem wordt willekeurig weggeschreven in het geheugen van de stemcomputer. Daarom kunnen ook alle stemmen worden uitgedraaid, en opgeteld. De papieren uitdraai is de uitslag van de verkiezingen.

 

De stemmachine is in feite een teller: hij telt hoeveel stemmen er op welke partij worden uitgebracht. Omdat het een machine is, zijn menselijke fouten uitgesloten. De apparatuur en de software zijn door TNO gecontroleerd. Eén van de mogelijkheden om meer controle door de kiezer op het stemmen mogelijk te maken, is het introduceren van een zogenaamde paper trail (een bonnetje dat uit de machine komt waarop is vastgelegd wat de kiezer heeft gestemd). Aan dit systeem kleven echter ook bezwaren zoals vastlopende printers, oprakende inkt en foutief afscheurende strookjes. Het ministerie zal de voor- en nadelen van het gebruik van een paper trail de komende periode zeker gaan bestuderen. Invoering van dit systeem is hoe dan ook niet mogelijk voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

 

De stemmachines die in Nederland worden ingezet worden overigens eerst gekeurd door TNO. TNO doet dit aan de hand van de Regeling goedkeuring stemmachines 1997. Hierin zijn de eisen die aan stemmachines worden gesteld vastgelegd. Het juist vastleggen van een stem door de stemmachine is daarbij een essentiële voorwaarde.

 

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,
 
E. Zaanen
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Van Drukken [mailto:vandrukken@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 29 september 2006 20:51
Aan: Postbus Info
Onderwerp: Contact

Naam Van Drukken
E-mail vandrukken@gmail.com
Geslacht vrouw
Adres Herengracht 21
Postcode 2511 EG
Woonplaats 's-Gravenhage
Uw bericht Geachte, In de verklaring op deze website met de titel "Stemmachines nog betrouwbaarder" staat de volgende zinsnede waarop ik gaarne een nadere toelichting zou ontvangen: "De uitgebrachte stemmen worden namelijk volledig willekeurig opgeslagen in het stemgeheugen." Mijn vraag is of er werkelijk sprake van is dat er een stem wordt opgeslagen; en zo ja, hoe dat dan op willekeurige wijze kan gebeuren. Bij potlood en papier wordt er inderdaad een ingevuld biljet opgeslagen in een dichte bus. Die kan worden geteld en worden na-geteld. Bij een stemcomputer is er, voor zover ik heb gebegrepen, geen sprake van een stem die wordt opgeslagen. De stemcomputer werkt met de ophoging van een nummer behorende bij een kandidaat. Daarbij is er dus geen sprake van opslag van een individuele stem. Het is mij daarom niet recht duidelijk hoe die stem "volledig willekeurig opgeslagen" kan worden. Gaarne zie ik uw opheldering tegemoet, met beleefde groet, Van Drukken
**********************************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risk inherent in the electronic transmission
of messages.
**********************************************************************************


--
    Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

1 opmerking:

Van Drukken zei

Geachte Heer van Zaanen,

Het is mij een eer om op mijn vragen een antwoord te ontvangen van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) is de centrale wetgevingsdirectie voor het ministerie die verantwoordelijk is voor het voorbereiden en beheren van wet- en regelgeving, ook inzake de stemcomputer.
Uw afdeling behandelt vraagstukken die de kern van de democratische rechtsstaat raken en in relatie staan tot het Statuut en de Grondwet. Uw werk betreft onder andere ministeriële verantwoordelijkheid, de scheiding der staatsmachten, de herzieningsprocedure van de Grondwet en de betrokkenheid van de burger bij het democratisch bestuur, waaronder het kiesrecht, het kiesstelsel, het referendum en het burgerinitiatief. Uw verantwoordelijkheden zijn daarmee groot en uw taak is zwaar. Toch verzoek ik nogmaals om uw aandacht.

U schrijft mij dat de stemcomputer geen nummers ophoogt. Tevens schrijft u dat de stemcomputer een teller is.
Hier raak ik van in de war. Bij een teller worden immers nummers opgehoogd!
Hoe kan ik mij een teller voorstellen die géén nummers ophoogt?
Of maakt U een grapje?

Voor uw antwoord heeft u navraag gedaan bij de fabrikant. Dat is op zichzelf verbazingwekkend. U bent de helpdesk van de fabrikant toch niet? U kunt mij toch eenvoudig doorverwijzen als U het antwoord niet weet. Het verbaast mij dat de helpdesk en de customer care kennelijk niet door de fabrikant wordt verzorgd. Is het contract met de fabrikant overigens openbaar? Kunt u mij dat toesturen of staat het op Uw website?

Waarom beweert u verder dat de invoering van een "paper trial" niet mogelijk is voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen?
Stemmen met papier en potlood is vele jaren gebruikelijk geweest en is nog steeds heel goed mogelijk.


met vriendelijke groet,

Van Drukken