Het gaat hier over stemcomputers.

zaterdag 7 oktober 2006

broncode internetstemmen

Via de site van het ministerie van stemcomputers en dergelijke heb ik een kleine briefjeswisseling:
-------------------------------
Geachte heer Nicolaï,

Op de site van het "programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid" staat:

"21-06-2004 - De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) heeft besloten om de broncode van de stemdienst Kiezen Op Afstand (KOA) openbaar te maken en onder de GPL (een open source licentie) beschikbaar te stellen. "

Het gaat hier om software voor het zogenaamde internetstemmen.

Dat openbaar maken van de broncode is altijd een goede zaak. Zeker bij experimentele zaken, zoals ook het internetstemmen is. (Overigens kan de stemcomputer beter afgeschaft worden, zodat de burger weer mee kan tellen.) Over het openbaren van de broncode ben ik dus verheugd.
Echter. Stemcomputerspecialisten klagen dat een vernieuwde versie van de software waarmee via het internet gestemd kan worden weer geheim is.

Kunt u mij vertellen wat van deze openbaring nu eigelijk de bedoeling is geweest?

Hoogachtend,

Van Drukken


------------------------------------------------

Geachte heer / mevrouw van Drukken,

Uw e-mailbericht van 26-9-2006 heb ik in goede orde ontvangen. Hierin stelde u vragen over het openbaarmaken van de broncode van de stemdienst van Kiezen Op Afstand en over de openbaarheid van de vernieuwde versie van de software waarmee het internet gestemd kan worden. Op deze vragen kan ik u het volgende antwoorden.

Voor het experiment met stemmen via internet en telefoon bij de Europese Parlementsverkiezingen 2004 is een stemdienst gebruikt die in opdracht van BZK is ontwikkeld door LogicaCMG. De broncode van deze stemdienst is onder opensourcelicentie (GPL) gepubliceerd, via de website van het programma Open Standaarden en Open Source Software www.ossos.nl .

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ervoor gekozen om bij het nieuwe experiment met internetstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen gebruik te maken van een andere stemdienst. Deze stemdienst is in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkeld en is met succes beproefd bij twee waterschapsverkiezingen. Gelet op het eenmalige karakter van het experiment is er niet voor gekozen om het eigendom van die stemdienst nu over te nemen.
De software van de stemdienst is door de opdrachtgever en de ontwikkelaar van de stemdienst niet onder open-sourcelicentie beschikbaar gesteld. Wel heeft het ministerie van BZK inzage in alle documentatie en de broncode van de stemdienst. Door externe deskundigen is in opdracht van het ministerie van BZK gekeken of de broncode fouten bevat en of deze software ongewenste functionaliteit bevat. Dit onderzoek wordt nog een keer herhaald op de uiteindelijke versie van de software.

De stemdienst bestaat uit verschillende softwareonderdelen. Een module waarmee de cryptografische berekeningen worden uitgevoerd en waarmee de stemcodes en het referentiebestand worden berekend, een module waarmee de kiezer stemt via internet en een module waarmee de stemmen geteld worden.
Van de module waarmee de kiezer stemt is de broncode wel beschikbaar. De functionaliteit is namelijk geprogrammeerd in javascript en is vanuit de browser van de kiezer opvraagbaar. Ook al is van de overige twee modules de broncode niet beschikbaar, de correcte werking van de stemdienst als geheel is wel te controleren, voor een individuele kiezer en voor derden. Weliswaar is de broncode van de software niet inzichtelijk, de integriteit van de stemdienst en de wijze waarop de uitslag wordt vastgesteld is voor alle kiezers en voor derden te controleren.
Voor meer informatie over hoe de stemcontrole werkt verwijs ik u naar het onderdeel Achtergrondinformatie op de website www.kiezenuithetbuitenland.nl .

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd. Afsluitend wil ik u vriendelijk danken voor uw betrokkenheid en de moeite die u genomen hebt om uw vragen aan mij voor te leggen.


DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
DE DIRECTEUR CONSTITUTIONELE ZAKEN EN WETGEVING,
H.P. Heida
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

---------------------------------------------------

geachte minister Nicolaï,

Dank voor uw antwoord op mijn vragen van 26-9-2006 over het openbaarmaken van de broncode van de stemdienst van Kiezen Op Afstand en over de niet-openbaarheid van de vernieuwde versie van de software waarmee over het internet gestemd kan worden.
Ik begrijp dat het openbaren van de broncode is gebeurt omdat die code toch niet meer gebruikt wordt. Zoals dat ook wel gebeurt met vertrouwelijke ambtelijke stukken die niet meer van belang zijn. En ik begrijp dat de code van de andere stemdienst die nu gebruikt gaat worden vertrouwelijk is omdat die als zodanig is aangeschaft.

Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat hieruit andere vragen voortkomen.
In de grondwet staat dat alles wat de verkiezingen betreft bij wet geregeld moet worden. Verder wordt men in Nederland geacht de wet te kennen, en dat wil zeggen dat de wet kenbaar moet zijn. Daaruit volgt mijn inziens dat de regelingen die de verkiezingen betreffen kenbaar moeten zijn. Ik wil graag weten op grond van welke uitzonderingsbepaling het is toegestaan om de computercode geheim te houden, kunt u dat mededelen?
Heeft de geheimhouding te maken met de beveiliging of met belangen van de leverancier?

Uit uw antwoord begrijp ik ook dat het niet nodig is om de broncode in te zien om de integriteit van de stemdienst te kunnen controleren en dat het ministerie BZK inzage heeft in alle documentatie en de broncode. Waarom heeft uw ministerie inzage in de broncode?

bij voorbaat dank voor uw moeite,

hoogachtend

Van Drukken


--
Iedereen meetellen!
vandrukken.blogspot.com

Geen opmerkingen: